Home

Stockholms tingsrätt avdelning 2

Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt består av fyra allmänna avdelningar för brottmål, tvistemål och ärenden. Här finns också Patent- och marknadsdomstolen. Tingsrätten har även en administrativ avdelning Tingsrättens chef lagmannen Gudrun Antemar. Målavdelningarna leds av Magdalena Hägg Bergvall (avdelning 1), chefsrådmannen Magnus Wågnert (avdelning 2), chefsrådmannen Erik Lindberg (avdelning 3) chefsrådmannen Måns Wigén (avdelning 4) samt chefsrådmannen Malou Lindblom (Patent- och marknadsdomstolen/avdelning 5) STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM 2019-06-28 B 5514-18 Avslutslista från Nasdaq Stockholm, som utvisar all handel i Cognosec AB under maj 2017, till styrkande av att transaktioner har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler i fråga om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien Sid 2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT . DOM . T 16608-17 Avdelning 2 2019-04-10 . BAKGRUND. A.A. är född 1968. Den 26 september 2016 började hon studera på vård- och omsorgsprogrammet inom den kommunala vuxenutbildningen. I samband med detta ansökte hon om studerandemedlemskap i Svenska kommunalarbetareförbundet (Förbundet)

Vår verksamhet - Stockholms tingsrätt

STOCKHOLMS TINGSRÄTT. Avdelning 2. Enhet 21. DOM. 2012-06-12. B 6114-11. Lukas Peleckis har förnekat gärningen. Han har anfört bl.a. följande. Han har lånat. ut pengar till folk och har inte frågat vad dessa skulle användas till STOCKHOLMS TINGSRÄTT. Avdelning 2. Enhet 21. Påföljd m.m. Fängelse 3 år 6 månader. Andra lagrum som åberopas. 29 kap 7 § 1 st brottsbalken. DOM B 6114-11. 2012-06-12. Utvisning. Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före 2022-06-12.Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år Har du luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber och även lindriga symptom ska Du inte besöka tingsrätten. Läs mer... Stockholms tingsrätt Tingsrättens telefontid för de dömande avdelningarna är tillfälligt begränsad till kl. 8.30-10.30 och 13.00-15.00. Våra svarstider är också längre än vanligt. Vi uppmanar alla att i möjligaste mån använda sig av e-post för att kontakta oss. Du hittar avdelningarnas e-postadresser under snabblänken Kontakta oss. Pga. covid-19: Besök bara domstolen om du måste, och. STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2014-11-11 T 11351-13 Avdelning 4 omfattning skulle det ha krävts ytterligare 284 arbetsdagar för förberedelse. Ekobrottsmyndigheten har medvetet lämnat en felaktig och vilseledande beskrivning av förundersökningens omfattning, vilket har legat till grund för tingsrättens beslut at

Stockholms tingsrätt COB-TM243918-20 Avdelning 1,1 Beredningsenhet 13, Målnr: B 4720-20 Personuppgifter m.m. Efternamn och samtliga förnamn Schullström, Apinya 2020-05-17 Tulegatan 2 B, Stockholm, Stockholms stad Id: POD50-BM2020-925259117-5W, Ext ärendenr: 5000-K1535331-1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM 2020-06-10 B 6071-20 YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat att Aryan Saleh ska dömas för våldtäkt enligt följande gärningspåstående. VÅLDTÄKT Aryan Saleh har genomfört sexuella handlingar, som med hänsyn til STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM 2019-05-08 B 4050-18 HANDLÄGGNINGEN Tingsrätten har, med stöd av 45 kap. 10 a § första stycket 3 rättegångsbalken, avgjort målet utan huvudförhandling. har delgetts information om sin rätt att begära huvudförhandling och getts tillfälle att slutföra sin talan. har inte påkallat huvudförhandling STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5 DOM 2020-09-30 meddelad i Stockholm Mål nr: B 16277-18 Tilltalad Kjell Johan PETER Norrman, 19670409-8539 Målargränd 2 D 904 31 Umeå Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg Advokatfirman Per Nyberg AB Nygatan 22 903 27 Umeå Åklagare Vice chefsåklagare Ted Murelius och kammaråklagare Per Kjellstrand.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM B 6114 - yumpu

STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2014-03-31 T 911-12 Avdelning 5 Om tingsrätten bedömer att Servicekontorets försäljning av mark- och anläggningsar-beten till externa aktörer är ett förfarande så kan detta inte anses vara försvarbart från allmän synpunkt enligt 3 kap. 27 § konkurrenslagen, eftersom förfarandet är oförenlig STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM T 9515-11 Avdelning 3 2013-01-28 2 BAKGRUND född år 1998, har en hörselskada sedan födseln som har orsakat en . hörselnedsättning. Hon hör med hjälp av en hörapparat och talar obehindrat. Hennes . mamma, erhåller vårdbidrag från Försäkringskassan för sin dotter 2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5 DOM B 9602-18 YRKANDEN M.M. Finansinspektionen har yrkat att ska betala en sanktionsavgift om 85 000 kr enligt följande påstående om överträdelse. har den 24 juli 2017 på värdepappersmarknaden i Stockholm handlat aktier i bolaget Aspire Global Plc (ISIN: MT0001530105) STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5 T 8160 DOM 2013-07-12 Meddelad i Stockholm Mål nr -11 Dok.Id 1200808 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 104 20 Stockholm Scheelegatan 7 08-561 654 70 08-561 650 05 måndag - fredag E-post: 08:00-16:00 stockholms.tingsratt.avdelning5@dom.se www.stockholmstingsratt.se PARTE STOCKHOLMS TINGSRÄTT . DOM . Avdelning 3 . BAKGRUND . 2 T 7473-10 Den 1 juli 2005 trädde en lagändring i kraft som ger kvinnor även i ett lesbiskt parförhållande rätt till assisterad befruktning med donerad sperma. Assisterad befruktning utförs vid fertilitetsenhet på universitetssjukhus

6 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2020-01-31 Mål nr: B 12440-17 Förverkande och beslag Yrkandet om förverkande av 50 765 000 kr avslås. Ersättning 1. Slobodan Jovicic får ersättning av staten med 2 712 204 kr. Av beloppet avser 542 44 Sid 2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM M 28110-05 Avdelning 9 • Komposterat slam från avloppsreningsverk • Behandlade jordar och jordliknande massor (inkluderar förorenade och avvattnade sediment) • Flygaska från förbränning av kol och biobränslen • Asbes Administrativ historik. Vid tingsrättsreformen 1971 bildades denna tingsrätt i Stockholm av Stockholms rådhusrätt.Domkretsen bildades av rådhusrättens domkrets, det vill säga Stockholms stad som 1971 ombildades med oförändrad omfattning till Stockholms kommun. [1] Tingsrätten tog över rådhusrättens lokaler i Stockholms rådhus.. Den 1 april 2007 delades tingsrättens domsaga upp i. STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2012-02-24 T 19974-10 Avdelning 5 avtal som reglerade detta och benämndes köpeavtal 1, 2 och 3. De två senare var för-enade med optionsrätter, köp- respektive säljoptioner. Enligt köpeavtal 1 skulle 10 procent av aktierna i Ölvemarks överföras till Scandorama Travel AB per den 31 januari 2008 Häktningsframställan Mottagare Stockholms tingsrätt COB-TM243148-20 Avdelning 1,1 Beredningsenhet 13, Målnr: B 7869-20 Personuppgifter m.m. Efternamn och samtliga förnam

2 § Tingsrätten får besluta att domstolen ska vara indelad i avdelningar. Chef för en avdelning är lagmannen eller en chefsrådman. Om det på en avdelning som inte leds av lagmannen finns flera chefsrådmän, bestämmer lagmannen vem av chefsrådmännen som är chef Sid 2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2019-11-18 B 7010-19 Avdelning 5 YRKANDEN M.M. Finansinspektionen har yrkat att ska betala en sanktionsavgift om 80 000 kronor i enlighet med påstående om överträdelse som framgår av bilaga 1. har medgett att han genomfört de aktuella transaktionerna, men har bestritt yrkandet om sanktionsavgift STOCKHOLMS TINGSRÄTT . DOM . T 14513-08 Avdelning 3 2010-03-09 2 . BAKGRUND . I målet är följande ostridigt. kommer från Sri Lanka och har mörk hud­ färg. Den 26 oktober 2006 invigdes varuhuset Media Markt Göteborg-Högsbo TV­ Hifi-Elektro AB (nedan Media Markt) i Västra Frölunda. besökte varu STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2011-12-02 T 31862-04 Avdelning 5 SAKEN I målet prövar tingsrätten om TeliaSonera AB har gjort sig skyldigt till missbruk av dominerande ställning genom s.k. marginalpress. TeliaSonera AB hade när Konkurrensverkets undersökning inleddes firman Telia. Bo-laget kallas genomgående i denna dom TeliaSonera

2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2019-09-02 B 2910-19 YRKANDEN M.M. Finansinspektionen har yrkat att ska utge en sanktionsavgift om 140 000 kr samt åberopat bevisning enligt bilaga 1. har bestritt yrkandet. Tingsrätten har avgjort målet utan huvudförhandling. DOMSKÄL Finansinspektionen har uppgett i huvudsak följande. har överträt STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 43 INNEHÅLL DOM 2008-05-30 B 18641-07 Inledning s. 4 Yrkanden s. 5 Ansvar Åtalspunkten 1 s. 7 Sakframställningar Thomas Jisander s. 20 Muntlig bevisning Christer Lundqvist s. 31 Richard Djursén s. 35 Lindsay Smallbone s. 39 lord Moyne s. 62 David Berney s. 71 Tingsrättens bedömningar s. 74 Åtalspunkten 2 s. 95 Sakframställningar Thomas Jisander s. Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Stockholms tingsrätt 1971-1990. Förvaras: Stockholms stadsarki STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 2 T 5101 DOM 2019-04-29 Meddelad i Stockholm Mål nr -17 Dok.Id 1987843 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 104 20 Stockholm Scheelegatan 7 08-561 652 10 måndag - fredag E-post: 08:00-16:00 stockholms.tingsratt.avdelning2@dom.se www.stockholmstingsratt.se PARTER Kärand

Transcript Sid 1 (7) STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 2 PROTOKOLL Sid 1 (7) STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 2 PROTOKOLL 2011-06-01 Edgångssammanträde i Stockholm Aktbilaga 20 Mål nr K 1133-11 Tid: 09:00-10:10 RÄTTEN Beredningsjuristen Mehrnaz Pakgohar, tillika protokollförare PARTER Gäldenär Texmati Merkantila AB i likvidation, 556750-7743 c/o Advokatfirman Fylgia KB Box 55555 102 04. STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2017 Avdelning 2 DOM -07 28 B 5011-17 YRKANDEN M.M. Gärningspåståenden Åklagaren har begärt att tingsrätten ska döma Nasir Jama Mohamed, Ali Nour Abdelkarim Ali och Christian Sam för grov våldtäkt (6 kap. 1 § 1, 2 och 4 st brottsbalken) enligt följande gärningsbeskrivning Stockholms tingsrätt är landets största tingsrätt med omkring 300 medarbetare. Domstolen leds av lagmannen och är indelad i fem dömande avdelningar som var och en leds av en chefsrådman. På de dömande avdelningarna arbetar rådmän, fiskaler, notarier, beredningsjurister och domstolshandläggare STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 T 4824 DOM 2020-03-03 Meddelad i Stockholm Mål nr -19 Dok.Id 2138164 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 104 20 Stockholm Scheelegatan 7 08-561 654 10 måndag - fredag E-post: 08:00-16:00 stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se www.

Titel: Avdelning 5 Tillhör arkiv: Stockholms tingsrätt 1971-1990. Förvaras: Stockholms stadsarkiv . 13. Arkiv. Titel: Avdelning 3 Stockholms tingsrätt (1991 - 2001) Förvaras: Stockholms stadsarkiv . 19. Arkiv. Titel: Hornborgasjöns sjösänkningsförenings arkiv - GLA/B. STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-07-08 T 1340-13 T 8242-13 T 8247-13 Ombud för 1-4 1. advokat Erik Wernberg Box 1670 111 96 Stockholm 2. advokat Eric Johnson samma adress 3. advokat Peter Landström samma adress 4. jur. kand. Josefine Waldenström samma adress _____ DOMSLUT Mål T 1340-13 1. Käromålen ogillas. 2

2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM 2019-02-15 meddelad i Stockholm Mål nr: B 12201-17 B 12203-17 Tilltalad OLLI Teppo Tuohimaa, 19640130-1855 Al Naeem Building, flat No. 1105 Dafan, Ras Al Khaimah P.O. Box RAK 86086 Al Jazeera Al Hamra Förenade Arabemiraten Medborgare i Finland Försvarare: Advokat Olof Kullinger Advokatfirman NORDIA KB. Stockholms Sjukhem har 42 vårdplatser för palliativ vård, fördelade på två vårdavdelningar. Här på Avdelning 2 finns 21 platser. Alla våra patientrum är enkelrum. Familj och närstående är välkomna att komma till avdelningen när de vill, vi har inga särskilda besökstider. Det finns också möjlighet att sova över 2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM T 12750-10 Avdelning 3 2011-05-27 YRKANDEN M.M. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har yrkat att Keolis Sverige AB (Keolis) ska som skadestånd till. betala 30 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntela-gen (1975:635) från den 11 oktober 2010 till dess betalning sker STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2020-06-18 meddelad i Stockholm Mål nr: B 8739-20 Tilltalad MERIS Viorel Mekic, 20031101-6836 Murgrönsgatan 15 Lgh 1202 554 57 Jönköping Offentlig försvarare: Advokat Anders Berggren Advokat Anders Berggren AB Bredgatan 2 302 50 Halmstad Åklagare Kammaråklagare Mattias Björk Åklagarmyndighete

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM B 6114-11 2012-06

Polis daniel knudtzon 19801113 fup tillägg stockholm b

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 2 T 5592 DOM 2018-06-26 Meddelad i Stockholm Mål nr -16 Dok.Id 1874051 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 104 20 Stockholm Scheelegatan 7 08-561 652 10 08-561 650 02 måndag - fredag E-post: 08:00-16:00 stockholms.tingsratt.avdelning2@dom.se www.stockholmstingsratt.s STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2014-04-09 T 16810-12 Avdelning 5 Badanstaltens omsättning for gymverksamheten uppgick 2010 till 3,8 miljoner kronor. Badanstalten bedriver också spaverksamhet. Den verksamheten disponerar fem be-handlingsrum, ett relaxrum, bastu och jacuzzi. Spaverksamheten har öppet dag- och kvällstid samtliga dagar i veckan STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5 Mål nr PROTOKOLL 2015-12-17 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 19 Ä 14258-15 Dok.Id 1541658 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 104 20 Stockholm Scheelegatan 7 08-561 654 70 08-561 650 05 måndag - fredag E-post: 08:00-16:00 stockholms.tingsratt.avdelning5@dom.s

Om tingsrätten - Stockholms - Stockholms tingsrätt

 1. STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5 T 1805 DOM 2016-08-04 Meddelad i Stockholm Mål nr -16 Dok.Id 1609586 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 2. Tingsrätten tillerkänner Logstor A/S och Logstor Sverige Holding AB ersätt-ning av allmänna medel för rättegångskostnad med 5 399 412 kr, varav 1
 2. Stockholms rådhusrätts fjärde, femte och sjätte avdelningars arkiv fortsätter i Stockholms rådhusrätt 1948-1970, se nr 2393/04-06 och 1971-1991 i Stockholms tingsrätt, se nr 2396/04-06. Avdelningen för spionmål (hemliga mål), tillhörande femte avdelningen, existerade bara under åren 1939-1946
 3. STOCKHOLMS. TINGSRÄTT. Avdelning 4. Enhet 43. DOM B 18641-07. 2008-05-30. SÄRSKILD RÄTTSVERKAN. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 300 kr enligt lagen (1994:419) om. brottsofferfond. FÖLJANDE ÅTAL OGILLAS. Grovt skattebrott (åtalspunkten 2) BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M. M

Nacka tingsrätt

Stockholms tingsrätt - Wikipedi

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Dagbok Utskriftsdatum 2020-05-25 Målnummer: B 4720-20 Målgrupp: 57 Måltyp: 10 Organisatorisk enhet: Avdelning 1, 1 Måltyp B, 1 Beredningsenhet 1 Sambandsmål: B 7869-20 Inkommandedatum: 2020-03-25 Plockgallras: Avgörande Datum Avgörandetyp Utgång Innehåll Överklagande STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2016-03-07 Mål nr: B 633-14 2. STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2016 Avdelning 3 DOM -03 07 B 633-14 YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat ansvar enligt följande 1. Misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken Karin Lilja har den 1 augusti 2013 i en lägenhet på Karlsviksgatan 2. Kvarstadsbeslutet hävs. 5 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5 Enhet 52 DOM 2010-06-01 meddelad i Stockholm Mål nr B 11287-07 PARTER (Antal tilltalade: 6) Åklagare Kammaråklagare Stig Åström och vice chefsåklagare Yngve Rydberg Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad KEN Richard Douglas Lennaárd, 710529-0279 4575 South.

Förordning (1996:381) med tingsrättsinstruktion Svensk

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Av

 1. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM 2019-04-02 Mål nr: B 10131-18 Ersättning 1. Björn Sondell får ersättning av staten med 90 066 kr. Av beloppet avser 57 270 kr arbete, 13 915 kr tidsspillan, 868 kr utlägg och 18 013 kr mervärdesskatt. 2. Lars Hurtig får ersättning av staten för arbete som målsägandebiträde med 25 300 kr
 2. STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5 T 15142 DOM 2015-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr -14 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 104 20 Stockholm Scheelegatan 7 08-561 654 70 08-561 650 05 måndag - fredag E-post: 08:00-16:00 stockholms.tingsratt.avdelning5@dom.se www.stockholmstingsratt.se PARTER Kärande 1
 3. 2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM 2018-10-01 Mål nr: B 15565-17 Åtal som den tilltalade frikänns från Våldtäkt, 6 kap 1 § 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013 2011-12-02 -- 2011-12-03 Påföljd m.m. Fängelse 2 år Skadestånd Jean-Claude Arnault ska betala skadestånd till Sekretess A med 115 000 kr plus ränta p
 4. STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM B 382-10 2011-04-08 Enhet 42 Advokat Caroline Reiner tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde (för Slavko 1, Mirko, dödsboet efter Rajko, dödsboet efter Mitar, Stana, Ratko, Radovan samt dödsboet efter Nenad) med 2 565 393 kr. Av beloppet avser 513 079 kr.
 5. Solna tingsrätt är en av 48 tingsrätter i Sverige och är en allmän domstol som handlägger brottmål, tvistemål och domstolsärende
 6. STOCKHOLMS TINGSRÄTT Dagbok Utskriftsdatum 2020-05-25 Målnummer: B 7869-20 Målgrupp: 57 Måltyp: 10 Organisatorisk enhet: Avdelning 1, 1 Måltyp B, 1 Beredningsenhet 1 Sambandsmål: B 4720-20 Inkommandedatum: 2020-05-18 Plockgallras: Avgörande Datum Avgörandetyp Utgång Innehåll Överklagande

Stockholms tingsrätt 1971-1990 - Riksarkivet - Sök i arkive

 1. STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2020-03-25 Mål nr: B 1167-20 2. Misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken 2019-10-26 3. Våldsamt motstånd, 17 kap 4 § brottsbalken 2019-10-26 Påföljd m.m. Fängelse 2 år 6 månader Lagrum som åberopas 34 kap l § l st brottsbalken Skadestånd 1
 2. STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 T 7855 MELLANDOM 2014-06-17 Meddelad i Stockholm Mål nr -12 Dok.Id 1344360 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 104 20 Stockholm Scheelegatan 7 08-561 652 70 08-561 650 03 måndag - fredag E-post: 08:00-16:00 stockholms.tingsratt.avdelning3@dom.se www.stockholmstingsratt.s
 3. STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2010-11-30 T 11161-07 Avdelning 5 DOMSKÄL Förutsättningar finns att meddela dom i enlighet med ALIS medgivande. Tingsrätten har en skyldighet enligt artikel 3 Rådets förordning 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna (OT L 1, 04/01/2003 s. 1 -25) att, när rätten tillämpar den natio
 4. istrativ personal. Tingsrätten är organiserad i fem avdelningar, varav en är ad

Sid 1 (7) STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 2 PROTOKOLL

 1. Sid 2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT T 12868-07 Avdelning 3 DOM 2009-06-04 2. Peter Forbes och Per Olof Nielsen ska solidariskt ersätta Baker & McKenzie Advokatbyrå KB för dess rättegångskostnader med 577 822 kr, varav 406 667 kr avser ombudsarvode, 100 000 kr eget arbete och 71 155 kr utlägg jämte ränta enligt 6
 2. STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM B 10768-08 2009-01-30 Enhet 43 Utvisning Skadestånd Förverkande och beslag Häktning m.m. Brottsofferfond Ersättning Beslaget av övervakningsfilm och inbetalningskvitto skall bestå tills domen vunnit laga kraft (blg. nr. 2008-0201-BG21646 p. 1-2)
 3. Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Stockholms tingsrätt 1991-2001. Förvaras: Stockholms stadsarki
 4. STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 2 PROTOKOLL 2011-06-01 Edgångssammanträde i Stockholm Aktbilaga 20 Mål nr K 1133-11 Dok.Id 959929 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 104 20 Stockholm Scheelegatan 7 08-561 653 30 08-561 650 06 måndag - fredag E-post: 08:00-16:00 stockholms.tingsratt.konkurs@dom.s

Stockholms tingsrätt söker en administratö

Stockholms tingsrätt har utsett ämnesansvariga domare januari januari Ny Avdelningarna utser också representanter till fullmäktige, Advokatsamfundets högsta beslutande organ, som sammanträder en gång om året. Sök efter din avdelning i menyn till vänster Beredningsjurist på Stockholms tingsrätt Stockholm, Sverige 139 kontakter. Gå med för att skapa kontakt. Stockholms tingsrätt. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Anmäl profilen; Aktivitet. Beredningsansvarig för tvistemål och familjemål vid avdelning 2

Sid 2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2019-08-28 FT 4398-19 Avdelning 3 SAKEN skadestånd _____ Målet ropas på och ordföranden kontrollerar närvaron enligt ovan. Det konstateras att det inte föreligger hinder mot den muntliga förberedelsen Sid 2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT M 11781-05 Avdelning 9 Parameter Riktvärde (mg/l) Gränsvärde (kg/år) Nickel 0,01 0,75 Koppar 0,01 0,75 Fosfor 1 75 Opolära alifatiska kolväten 1 15 Aromatiska kolväten 1 15 3. pH-värdet på utgående behandlat processvatten skall som riktvärde ligga mellan 6,5 och 9 före avledande till recipient. 4 2. Eléne Lindström Sekretess DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för 1. Olaga hot, 4 kap 5 § 1 st brottsbalken - 2013-04-10, (åtalspunkt 5) Påföljd m.m. 1. Villkorlig dom 2. Dagsböter 80 å 180 kr Lagrum som åberopas 29 kap 2 § 6 brottsbalken STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 11 DOM 2014-05-21 meddelad i Stockholm Mål nr: B. STOCKHOLMS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT 2014-07-10 B 7738-14 Avdelning 4 och samma tillfälle. Detta sammantaget utgör ett brott mot Europakonventionen och innebär hinder mot ett överlämnande enligt 2 kap. 4 § 2 lagen om arresteringsorder STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: 2020-04-02 MÅLNR: T 969-19 AKTBIL: 106. 2 (22) Staden väckte talan mot Försäkringsgivarna vid Stockholms tingsrätt den 21 januari 2019, med yrkande om att tingsrätten skulle fastställa att Försäkringsgivarna, enlig

Sökning: vattendomstol - NAD - Riksarkive

 1. STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 T 9167 DOM 2016-12-02 Meddelad i Stockholm Mål nr -14 Dok.Id 1666854 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 104 20 Stockholm Scheelegatan 7 08-561 651 40 08-561 650 01 måndag - fredag E-post: 08:00-16:00 stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se www.stockholmstingsratt.s
 2. Transcript STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 2014-09-11 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM 2014-09-11 meddelad i Stockholm Mål nr T 15045-09 PARTER Kärande Ryska Federationen, c/o His Excellency the Minister of Justice Ministry of Justice, 14 Zhitnaya str., Moscov 119991, Ryssland Ombud: Advokaterna Bo G.H. Nilsson och Jesper Tiberg samt jur kand Max Danielsson, Advokatfirman Lindahl.
 3. STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM 2016-02-08 B 15939-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Xxxxxxx Xxxxxxxx Åklagare Kammaråklagare Katarina Bergström Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Box 70296 107 22 Stockholm _____ DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för 1. Olaga taxitrafik, 5 kap 1 § 1 st taxitrafiklagen.
 4. Notarie på Stockholms tingsrätt Stockholm, Stockholms län, Sverige Juridik. Stockholm. Avdelning 2, allmänna. Föredragande Konkurrensverket maj 2016 - augusti 2016 4 månader
 5. STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 11 DOM 2011 -06 10 B 13758-10 Skadestånd Enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207) ska den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar angrepp på dennes person, frihet eller ära ersätta den skada som kränkningen innebär
 6. STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 2 Rotel 23:1 DOM 2015 -12 09 B 15153-15 YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat i enlighet med stämningsansökan, se domsbilaga 1. Målet har med stöd av 45 kap. 10 a § första stycket 3 rättegångsbalken avgjorts utan huvudförhandling. DOMSKÄL Arvid Pein har under förundersökningen erkänt gärningarna

Avdelning 2 vård i livets slutskede - Stockholms Sjukhe

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 23 DOM 2012 -01 11 B 18311-11 den 22 november för ofredande, våldsamt motstånd och narkotikabrott till ungdomsvård. Genom denna dom har Shabbazz Mellin på öppen gata gjort sig skyldig till rån gentemot en för honom okänd person som endast varit 15 år gammal Stockholm, avd 2. Välkommen till vår lokalavdelning i SKPF Pensionärerna! På grund av corronapandemin är expeditionen stängd sedan 17 mars. Styrelsens ledamöter arbetar på distans hemifrån och kontaktas som vanligt per telefon, post eller e-post. Vi har insett att vi måste använda oss av e-post i större utsträckning STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2016 Avdelning 2 DOM -04 29 B Tingsrättens bedömning har vid huvudförhandlingen i tingsrätten gjort gällande att han vid tidpunkten för brottet inte hade fyllt 15 år och att han därför inte var straffbar. För det fall uppgift om ålder stämmer gäller enligt 1 kap. 6 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2018-02-05 Mål nr: B 9660-16 Påföljd m.m. Villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 2 månader ha dömts ut. Frivårdskontor Frivården Fridhemsplan Skadestån

Sid 2 SVEA HOVRÄTT DOM T 2241-16 Avdelning 08 STOCKHOLMS TINGSRÄTT MELLAJWOM T 435-15 2016-02-16 BAKGRUND Alexander Lind och Folke Lind, vilka i det följande gemensamt benämns so STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM 2017-02-16 Mål nr: B 3787-16 Sekretess Sekretessen enligt 5 kap. 1 § rättegångsbalken och 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska vara fortsatt tillämplig på de filmer som inom stängda dörrar har spelats upp vid tingsrättens huvudförhandling. Brottsofferfon

Patriarkal syn bakom friande våldtäktsdomar | Göteborgs Fria

Tingsrätt är en domstol med första instans och allmän underrätt i både Sverige från 1971 [1] och i Finland från 1 december 1993.Även i Norge har det norska tingrett från år 2002 ersatt de tidigare byrett och herredsrett.I Danmark har man en motsvarande underrätt som heter byre STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2011-03-25 T 24743-07 Avdelning 4 Klas Wibergs grunder för bestridande av käromålet 1. CTA har förlorat rätten att göra gällande krav baserade på påståenden om förfalskningar och brister i redovisningsmedel eftersom reklamation skett för sent. 2. Klas Wiberg har inte utfört sin revision vårdslöst Göteborgs tingsrätt. Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten, till följd av den rådande pandemin. Tillsvidare har tingsrättens målavdelningar (avdelning 1-6), registreringsenhet och arkiv telefontid mellan kl. 8.00-11.00 och 13.00-15.00

Stockholms rådhusrätt, Avdelning 4, Avdelningen för

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM 2016-02-23 Mål nr: B 11922-15 2. Sekretess 1. Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta vara tillämplig på -Uppgifter som lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar som kan röj Transcript STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM B 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31 DOM 2010-04-23 meddelad i Stockholm Mål nr B 10255-09 PARTER (Antal motparter: 3) Sökande Kammaråklagare Gunnar Fjaestad City åklagarkammare i Stockholm Motpart Valentina Jalava Lerstrandsvägen 7 D 32 00720 Helsingfors Finland Ombud: Advokat Jeff Burke Zenit Advokatbyrå AB Sibyllegatan 81, 5. 2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B 9129-08 Avdelning 5 2009-01-26 Enhet 51 Följande åtal ogillas 1. Olaga hot, stämningsansökan 2008-10-10 2. Misshandel, stämningsansökan 2009-01-08 Skadestånd Lars Hedberg skall utge skadestånd till Antonios Papadopoulos med 11 000 kr jämt STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 42 DOM 2012 -09 14 B 10692-11 DOMSKÄL Juryns ställningstagande och ramen för tingsrättens prövning Målet har handlagts under medverkan av jury. Sedan förhandlingen avslutats har rätten framställt den fråga till juryn som framgår av domsbilaga 2. Juryn har besva-rat frågan med ja

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5 2010-06

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM B 16184-10 201

På tingsrättens vägnar Ingrid Sköllerholm ----- ÅKLAGARVÄSENDET ANSÖKAN OM STÄMNING 1994-05-16 Stockholms tingsrätt Avdelning 14, rotel 2 Box 8307 104 20 STOCKHOLM - ÅKLAGARE [En kammaråklagare] Åklagarmyndigheten i Stockholm Box 12512 102 29 Stockholm - TILLTALAD [Korvförsäljaren; namn, personnummer och adress] Ansvarsyrkande m.m. URKUNDSFÖRFALSKNING OCH BROTT MOT. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. _____ STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5 DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm Mål nr: B 6463-13 Postadress Box 8307 104 20 Stockholm Besöksadress Scheelegatan 7 Telefon 08-561 654 70 E-post:stockholms.tingsratt.avdelning5@dom.se www.stockholmstingsratt.se Telefax 08-561 650 05.

X-Cons Stockholm satt i konkurs - Drugnews

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 T 9854 DOM 2012-11-15 Meddelad i Stockholm Mål nr -11 Dok.Id 1135937 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 104 20 Stockholm Scheelegatan 7 08-561 651 40 08-561 650 01 måndag - fredag E-post: 08:00-16:00 stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se www.stockholmstingsratt.se PARTE STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM B 18271-11 2013-06-20 Påföljd m.m. Enhet 42 Offentlig försvarare: Advokat Tomas Nilsson Box 22016 104 22 Stockholm Folkmord Folkrättsbrott, grovt brott 1. 2. 1 § lagen (1964:169) om straff för folkmord i sin lydelse före den 1 juli 2009 22 kap 6 § 1 st och 2 st brottsbalken Begångna brott Lagru STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM(mellandom) 2012-07-10 Meddelad i Stockholm Mål nr T 11087-09 Dok.Id 1088120 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 104 20 Stockholm Scheelegatan 7 08-561 651 40 08-561 650 01 måndag ± fredag E-post: 08:00-16:00 stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.s

 • Hur ser man skillnad på honkatt och hankatt.
 • Barn som inte duschar efter idrotten.
 • Hund kissar inte på promenad.
 • Goat playing dead.
 • Grilla ute regler.
 • Ayam dimashq vattenpipa.
 • Direkt flyg till bosnien.
 • Värkar i ryggen innan förlossning.
 • Gratis mönster elefant.
 • Jägarexamen säffle.
 • Cheese name.
 • Ananas corona skötsel.
 • Fujitsu siemens högtalare.
 • Valve csgo.
 • Morlanda socken.
 • 13 års kalas tjej.
 • Flashmob stockholm jackson.
 • Bästa tennisracket 2018.
 • Dendi vs aibot.
 • Hurtigruten trollfjorden sørgående.
 • Smittskyddslagen brev.
 • Sovrutiner bebis 6 månader.
 • Reflektionsprotokoll förskola.
 • Sats rabatter.
 • Lyckas med blogg.
 • Skumgummi till stolar.
 • 2xu outlet.
 • Besöka alhambra.
 • Html layout generator.
 • Hsp bok.
 • Memphis delstat.
 • Svt play tro hopp och kärlek avsnitt 6.
 • Hemmets journal recept lax.
 • Värt att bli läkare.
 • Längsta levande djuret.
 • Bli uppfinnare.
 • Fiji water köp.
 • Hult etymologi.
 • Myelom forskning 2017.
 • Bra idé.
 • Pablos karlsruhe speisekarte.