Home

Ansökan om förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare (pdf, 476 kB, nytt fönster) Du som behöver god man eller du som ansöker åt en anhörig fyller i blanketten. Där svarar du bland annat på vad du eller den personen du söker åt behöver hjälp med. På blanketten skriver du också om det finns förslag på god man eller förvaltare Ansökan om förordnande av förvaltare får göras av den som ansökan gäller, dennes maka/make/sambo och närmaste släktingar, det vill säga bröstarvingar, föräldrar och syskon. Andra personer är inte formellt behöriga att ansöka om förvaltare. De kan emellertid anmäla behov av förvaltare till överförmyndarnämnden eller.

GÅVOBREV

Den som har fyllt 16 år kan själv ansöka om god man. En nära anhörig, till exempel en make, sambo, föräldrar, syskon eller barn, kan också göra ansökan åt den som behöver hjälp. Även överförmyndaren i kommunen har rätt att ansöka om god man åt en person som behöver hjälp Ansökan får lov att göras av huvudmannen, förvaltaren, huvudmannens närmsta släktingar eller make/sambo och överförmyndaren (11 kap. 21 § FB). Hur ansöker man om att byta förvaltare? Om en förvaltare inte sköter sitt uppdrag kan förvaltaren entledigas av överförmyndaren i hemkommunen (11 kap. 20 § FB) Ansökan om god man eller förvaltare. Enligt 11 kap. 4 och 7 §§ föräldrabalken. Ansökan gäller behov av: God man . Förvaltare (observera skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap, se anvisningar på sista sidan). Personen som ansökan avse ANSÖKAN/ANMÄLAN om god man/förvaltare OBS! Till ansökan ska bifogas: Läkarintyg, social utredning (skriven av biståndshandläggare, kurator, sjuksköterska eller annan.) 1 11 kap 4 § föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhålland En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Ansökan om god man Du som på grund av ditt hälsotillstånd är i behov av hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person kan ansöka om hjälp från en god man

Att söka god man eller förvaltare - Stockholms sta

Om vi bedömer att personen behöver hjälp av en god man eller förvaltare ansöker vi om att tingsrätten ska anordna ett sådant ställföreträdarskap. Den hjälpbehövande, om hen förstår vad saken gäller, kommer att få ett muntligt besked från oss i samband med att vi lämnar ansökan till tingsrätten Information om ansökan om god man/förvaltare för gamla och eller sjuka/funktionshindrade personer. Informationen knyter an till ansökningsblanketten. Information A . Vem kan få god man/förvaltare och vem kan ansöka . Enligt föräldrabalken (FB) 11 kap 4§ och 7§ kan godmanskap och förvaltarskap anordnas för Om den som behöver hjälp är folkbokförd i Burlöv ska skicka ansökan till Malmö tingsrätt, Box 265, 201 22 Malmö. Anmälan om behov av god man eller förvaltare Om du som anställd vid en myndighet, till exempel socialtjänsten, äldreomsorgen, psykiatrin eller sjukvården, tror att en person är i behov av en god man eller förvaltare kan du göra en anmälan Om du behöver någon som hjälper dig att ha hand om din ekonomi eller att prata med kommunen och andra myndigheter, kan du få en god man eller en förvaltare. Om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person kan tingsrätten utse en god man.

Att ansöka om god man - Sveriges Domstola

 1. Ansöka om god man. Du själv eller din make, sambo, eller nära släktingar kan ansöka om god man eller förvaltare. Du måste ha fyllt 18 år för att själv kunna ansöka om att få en god man. Även överförmyndaren eller tingsrätten kan ta initiativ till en ansökan
 2. Om du vill byta från förvaltare till god man ska du skicka en ansökan till överförmyndarnämnden, alternativt direkt till tingsrätten. Till ansökan ska du bifoga ett läkarintyg som styrker att det är tillräckligt med godmanskap och att det inte längre finns behov av förvaltarskap
 3. An sökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om godmanskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap 7 § samma lag går till. Ansökan om god man eller förvaltare för personer folkbokförda i Karlstad och Hammarö kommune
 4. Du kan själv ansöka om god man eller förvaltare eller så kan någon av dina närmast anhöriga göra det åt dig. Ansökan skickas till tingsrätten, som sedan beslutar. Om du inte kan göra en ansökan själv och inte har några anhöriga som kan ansöka, kan anmälan göras av verksamhetsansvarig inom sjukvården samt av socialnämnden eller hemvårdsnämnden

Vart hittar man ansökan om att säga upp sin förvaltare

 1. En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver
 2. Om ansökan/anmälan gäller förvaltare behöver den enskilde inte samtycka. Jag samtycker till att god man förordnas för mig i ovan angiven omfattning Ort och datum Namnteckning den ansökan/anmälan gäller Namnförtydligande 1 SoL -Socialtjänstlagen, LSS lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
 3. Ansökan Om du inte har någon kontakt inom kommunen kan du göra en egen ansökan till tingsrätten om att få god man eller förvaltare. Du som anhörig kan också göra en ansökan för en nära anhörigs räkning. För att göra en egen ansökan fyller du i ansökan om god man eller förvaltare.pdf och skickar den till: Värmlands tingsrät
 4. Ansöka om god man eller förvaltare får du göra (om du har besluts­för­måga) eller en nära anhörig. Har du redan en kontakt inom kommunen - till exempel bistånds­bedömare, LSS-handläggare, social­sekreterare eller liknande, kan du kontakta denne för att få hjälp med ansökan
 5. 8b. Underskrift av den som ansökan gäller Jag samtycker till att god man eller förvaltare förordnas för mig i ovan angiven omfattning och jag är medveten om att jag själv kan få betala arvode för den gode mannen eller förvaltaren Datum Namnförtydligande Underskrift av den som ansökan gäller 9. Handlingar som ska bifoga
 6. Ansökan/anmälan om god man och förvaltare. Enligt 11 kap. 4 och 7 §§ föräldrabalken. Ansökan/anmälan avser behov av: God man . Förvaltare (observera skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap, se anvisningar på sista sidan) Personen som ansökan/anmälan avser
 7. Du som har god man eller förvaltare kallas för huvudman. Behörig att ansöka om god man eller förvaltare är den som ansökan avser (om denne är över 16 år), förmyndare, sambo/make/maka samt de närmaste släktingarna. Övriga kan istället göra en anmälan om behov. Denna e-tjänst behöver sökande signera med e-legitimation (BankID)

God man, förvaltare, förmyndare - Göteborgs Sta

Ansökan om förvaltare. Anhörigas befogenhet. En person som är över 18 år och därefter blivit sjuk och därmed inte klarar att bevaka sina rättigheter, sin ekonomi eller sina personliga intressen kan få hjälp av en anhörig i stället för en god man Ansökan om god man / förvaltare . enligt föräldrabalken 11 kap § 4 respektive 11 kap § 7 (egen ansökan) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda och att behov i föräldrabalkens mening av sådan ställföreträdare föreligger

Ansökan om god man eller förvaltare Den som på grund av sitt hälsotillstånd är i behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan ansöka om hjälp från en god man eller förvaltare Anmälan. Om du behöver hjälp med din ekonomi och kontakter med myndigheter eller kommunen finns det flera du kan du prata med. Det kan var din biståndsbedömare, LSS-handläggare, socialsekreterare, läkare eller kurator om det. De måste meddela överförmyndarnämnden om de vet att någon behöver god man eller förvaltare

Om du behöver någon som hjälper dig att ha hand om din ekonomi eller att prata med kommunen och andra myndigheter, kan du få en god man eller en förvaltare. Skillnaden mellan en god man och en förvaltare är att om du har en förvaltare är dina tillgångar skyddade mot ditt egna, eventuella, skadliga agerande Om du är anhörig och vill ansöka om god man så går du till sidan Så ansöker du som anhörig god man/förvaltare Viktigt att tänka på när du fyller i ansökan. Det är viktigt att alla punkter i ansökan fylls i och att den innehåller en motivering till varför du eller anhörig bör få en god man/förvaltare Det finns olika anledningar till att en person kan vara i behov av stöd från en god man eller en förvaltare. Oftast handlar det om att en person som behöver hjälp med att bevaka sina ekonomiska, rättsliga eller personliga intressen. Alla ensamkommande barn ska ha en utsedd ställföreträdare till de blivit myndiga. Kommunerna Borlänge, Ludvika, Falun, Gagnef, Säter och Smedjebacken. Ansökan om god man eller förvaltare. Ifylld ansökan skickas till: Linköpings tingsrätt Box 365 581 03 Linköping Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap (ställföreträdarskap) är uppfyllda och att behov av ställföreträdare föreligger, enligt föräldrabalken

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap § 4 respektive 11 kap § 7 (Från anhörig) Ansökan tillsammans med bilagor skickas till: Värmlands Tingsrätt, Box 188, 651 05 Karlstad Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarska Ansökan om godman eller förvaltare Visa Dölj. Ansökan om godman (pdf, 192 kB) Socialutredning, anmälan för myndigheter (pdf, 24 kB) Ansökan om tillstånd hos överförmyndarnämnden Visa Dölj. Ansökan om uttag från spärrat konto (god man/förvaltare) Ansökan om.

Ansökan om förordnande av god man/förvaltare får göras av bland annat den enskilde, den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar (föräldrar, syskon och barn). Den enskilde måste normalt samtycka till att en god man utses för honom/henne men är inte ett krav vid förvaltarskap Om det inte är tillräckligt med hjälp av en god man kan tingsrätten i stället utse en förvaltare. Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan exempelvis inte ta ut pengar från banken eller ingå avtal. Förvaltaren får ta beslut utan huvudmannens samtycke

Information och blanketter - Stockholms sta

 1. Vår huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt
 2. God man, förvaltare, ansökan, överförmyndaren Snabblänkar: Så hanterar Norrtälje kommun personuppgifter Min sida Om e-legitimation Kontaktcenter Lärplattform Personer som har svårt att sköta sin ekonomi kan få hjälp av en god man eller förvaltare
 3. E-tjänster och blanketter. Ansökan om god man eller förvaltare till Tingsrätten - anhörigansökan. Härnösands kommun
 4. Ansökan om god man/förvaltare handläggs och beslutas av tingsrätten, överförmyndaren deltar i utredningen och eventuellt sammanträde. Handläggningstiden är ofta flera månader, det som tar längst tid är oftast att rekrytera en lämplig god man eller förvaltare till ärendet
 5. Title: Ansökningssblankett godmanskap förvaltarskap egen an Author: SKJWN Created Date: 10/11/2005 1:56:50 P

God man eller förvaltare - Vaxjo

Om skifte inte sker så ska du lämna redogörelse för skifteshinder till överförmyndarkansliet. Mer information: Bli god man eller förvaltare. Arvoden och ersättningar. På Sveriges kommuners och regioners (SKR) webbplats kan du läsa mer om arvoden och ersättningar. SKR:s webbplats . Blanketter för god man och förvaltare Ansökan om godman och förvaltare får göras av. förmyndare; den som ansökan avser (om han eller hon fyllt 16), hans eller hennes make, eller sambo; hans eller hennes närmaste släktingar; överförmyndarenheten. Ansökan om förvaltarskap får dessutom göras av den som är förordnad god man för en person

God man, förvaltare och förmyndare - Jönköpings kommu

Ansökan om förordnande av god man eller förvaltar enligt 11 ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7§ föräldrabalkens mening av sådan ställföreträdare föreligger. 1. Person ansökan gäller Namn Personnummer Adress Postnummer Ort Vistelseadress (om annat än ovanstående) Postnummer Or Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare kan göras av den hjälpbehövande själv, make/sambo eller närmaste släktingar. Ansökan görs på särskild blankett som skickas till Hudiskvalls tingsrätt som beslutar om godmanskap eller förvaltarskap Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man/frvaltare (ställfreträdare) enligt 11:4 §, 11:7 § FB (föräldrabalken) kan göras av den som ansökan gäller, dennes make/maka/sambo och närmaste släktingar, dvs. brstarvingar, fräldrar och syskon enligt 11:15 § FB. Andra personer är inte formellt behöriga att ansöka

3 (6) 5. Samtycke Om den ansökan gäller kan samtycka till godmanskap/förvaltarskap kan detta ske genom undertecknade här nedan. Personer som på grund av sjukdom inte kan samtycka till god man/förvaltar Om du vill ansöka om god man eller förvaltare ska du kontakta överförmyndarnämnden eller Helsingborgs tingsrätt. D u kan själv ansöka om god man eller förvaltare, och dina anhöriga och överförmyndarnämnden kan också göra en ansökan Om du är annan behörig anhörig eller annan ställföreträdare såsom god man eller förvaltare kan du ansöka med hjälp av en blankett, kontakta kundservice för hjälp. Du ansöker med hjälp av din egen e legitimation. Om ansökan behöver kompletteras vänder vi oss till dig

ANSÖKAN avseende behov av god man eller förvaltare enligtSparreholm - Flens kommun

För vuxna som behöver god man eller förvaltare - Malmö sta

Det är tingsrätten som beslutar om vem som ska få, och vem som ska bli, god man eller förvaltare efter att först ha hört Överförmyndarnämnden. Blanketter och självservice Under rubriken Länkar och sedan Blanketter, på denna sida hittar du samtliga blanketter för till exempel ansökningar, ersättningar och annan dokumentation för God man, förvaltare och förmyndare förvaltare finns, enligt SoF 5 kap 3 § och LSS 15 § 6 p. Om samtycke från berörd person finns ska blankett Ansökan om god man användas istället. Personuppgifter på den anmälan gäller Namn Personnummer Gatuadress Postnummer Postort Vistelseadress om annan än ovan Postnummer Postort Telefonnummer E-pos ANHÖRIGS ANSÖKAN om god man/förvaltare Överförmyndarnämnden enligt föräldrabalken 11 kap 4 § / 11 kap 7§ Ansökan tillsammans med bilagor sänds till: Östersunds Tingsrätt . Box 708 . 831 28 Östersund . Personuppgifter på den ansökan gäller (huvudmannen): Namn Personnummer Adress Postnummer Ort Tel bostad Tel arbete Tel mobi Förvaltare. Om en person är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom får förvaltare utses (11 kap. 7 § FB). Detta ska dock inte göras om det är tillräckligt för personen med en god man eller om andra mindre ingripande åtgärder kan användas

Ansökan om god man. Ansökan om förvaltare. Anmälan. Anmälan kan göras av var och en som ser ett behov av god man. Anmälan, för personer som är folkbokförda i Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun, görs till överförmyndarenheten som finns i Bollnäs ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER . FÖRVALTARE . För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar som anges i 11 kap föräldrabalken (FB) är uppfyllda. En ansökan om god man eller förval-tare måste således innehålla ett antal uppgifter och vissa handlingar var

Ansökan om förordnande av god man enligt föräldrabalken 11 kap § 4 får göras av den ansökan avser. Ansökan om förvaltarskap får göras av desamma som kan ansöka om godmanskap. Om man vill ansöka om god man eller förvaltare själv kan man ta kontakt med någon ino Om du behöver en god man eller förvaltare kan du vända dig till din biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare eller boendechef. Socialtjänsten och sjukvården är skyldiga att anmäla behov av god man. Du kan också vända dig till tingsrätten Ansökan om god man eller förvaltare, anhörigs ansökan. Ansökan om god man eller förvaltare, egen ansökan Bli god man eller förvaltare, intresseanmälan God mans begäran om arvode för arbete med ensamkommande barn Redogörelse (arvode) för utfört arbete och utlägg, god man eller förvaltare Redovisa förteckning över tillgångar. Ansökan om u ttag från huvudmannens spärrade konto . Ansökan om uttag från omyndigs spärrade konton . Redovisning. Förteckning över tillgångar och skulder. Års- och sluträkning för god man och förvaltare. Körjournal. Redogörelse för utfört arbete, god man eller förvaltare . Bli god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare - Lomma kommu

Ansökan om god man och förvaltare. Ansökan görs på Motala kommuns webbplats. Kontakt. Överförmyndarkansliet i Motala. 0141-22 50 40 overformyndarnamnden@motala.se. Felanmälan Synpunkter och klagomål. Relaterad information. Länkar. Motala kommuns webbplats om god man, förvaltare och förmyndare FAKTURAADRESS (FYLLS I OM AVIER SKA GÅ TILL ANNAN ADRESS ÄN KONTOHAVARENS, TEX TILL GOD MAN ELLER FÖRVALTARE) Kryssa för den kontokreditslimit som ansökan skall avse För att beviljas kredit skall sökanden (vid beviljad kontokredit benämnd Kontohavare) uppfylla de krav som anges i Allmänna villkor för PayEx Apotekskonto En ansökan om god man eller förvaltare får göras av bland annat den enskilde, den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar (föräldrar, syskon och barn). Den enskilde måste normalt samtycka till att en god man utses för honom eller henne, men är inte ett krav vid förvaltarskap En förvaltare kan behövas när ett godmanskap inte är tillräckligt, till exempel om en person på grund av funktionsnedsättning eller missbruk inte kan hantera sin ekonomi och riskerar att bli vräkt. Den som har en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet

Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 § respektive 7 § får göras av bl a , den hjälpbehövandes make eller sambo och närmaste släktingar. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda och att behov Ansökan om god man / förvaltare . enligt föräldrabalken 11 kap § 4 respektive 11 kap § 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskapeller förvaltarskap är uppfyllda och att behov i föräldrabalkens mening av sådan ställföreträdare föreligger Ansökan om förvaltarskap. Du som behöver hjälp kan själv ansöka om förvaltarskap. Det kan även dina närmaste anhöriga, till exempel make, maka, sambo och barn göra. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och ditt samtycke krävs inte. Anmälan om behov av god man eller förvaltare Egen eller anhörigs ansökan . om god man eller förvaltare . Skickas till. tingsrätten, se informationen på sista sidan. Ansökan avser: ☐ Godmanskap ☐ Förvaltarskap. Ansökan avser (den som har behov av god man) Namn Personnummer Adress Telefonnummer Postnummer Postadress Vistelseadress, om annan än ovan . Sökande/anhörig (fylls i. Ansökan om god man eller förvaltare (egen ansökan) Sid 1 (3) Inera AB 115816 1802 God man Ansökan gäller* Förvaltare Beskriv mer utförligt varför du behöver hjälp med rättsliga, ekonomiska eller personliga angelägenheter

God man och förvaltare - Ängelholms kommu

Ansökan om god man eller förvaltare Skicka ansökan till Attunda Tingsrätt, Box 940, 191 29 Sollentuna. Du bör också bifoga personbevis, läkarintyg och en social utredning. Person som ansökan avser Ansökan gäller mig: Jag är nära anhörig och ansöker för: Namn Personnummer Gatuadress, postnummer och ort Vistelseadres Ansökan om god man eller förvaltare Den som behöver hjälp kan själv ansöka om god man eller förvaltare. Även maka/make, föräldrar, barn, sambo, god man, förvaltare och överförmyndaren kan ansöka. Övriga personer kan lämna in en anmälan om behov av god man eller förvaltare Du som har god man eller förvaltare kallas för huvudman. Behörig att ansöka om god man eller förvaltare är den som ansökan avser (om denne är över 16 år), förmyndare, sambo/make/maka samt de närmaste släktingarna. Övriga kan istället göra en anmälan om behov. Denna e-tjänst behöver sökande signera med e-legitimation (Bank-ID)

Omsorg & stöd - Invånare

Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god

Ansökan om god man Det finns många olika anledningar till varför en person kan vara i behov av god man. Vanligaste orsaken är att personen behöver hjälp på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande En god man eller förvaltare är ett personligt biträde till dig och kan inte hjälpa dina andra familjemedlemmar. Ansöka om god man eller förvaltare. Om du är över 18 år kan du själv ansöka om god man eller förvaltare. Din ansökan skickas till Hässleholms tingsrätt Ansökan om god man kan göras av den enskilde själv, av anhöriga eller av överförmyndarnämnden. Det går även för utomstående att anmäla att ett behov förekommer. Läkarintyg ska bifogas till ansökan. Man kan även lämna social utredning som styrker behovet av god man Ansökan om god man eller förvaltare får göras av den enskilde själv, av dennes make eller sambo och närmaste släktingar (föräldrar, syskon och barn). Anordnande av godmanskap förutsätter att den enskilde lämnar sitt samtycke om inte personen är ur stånd att göra det (vilket då måste styrkas med ett läkarintyg)

Ansök om att få god man eller förvaltare - Uppsala kommu

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten från den som själv vill ha god man/förvaltare Överförmyndarnämnden Dina uppgifter (du som vill ha god man eller förvaltare) Namn Personnummer Folkbokföringsadress Postnummer Ort Telefonnummer E-postadress Ansökan avser God man (föräldrabalken 11 kap 4 § Ansökan om god man eller förvaltare kan göras av dig som behöver god man, men även av en make/maka, en sambo eller annan nära anhörig, till exempel en förälder, ett syskon eller ett barn. Ansökan görs hos tingsrätten. Ansökan till tingsrätten Ansökan om förordnande av förvaltare får göras av den som ansökan gäller, dennes maka/make/sambo och närmaste släktingar, dvs. bröstarvingar, föräldrar och syskon. Andra personer är inte formellt behöriga att ansöka om förvaltare. De kan emellertid anmäla behov av förvaltare till överförmyndaren eller tingsrätten

Medlemskap - Brf DelsjövägenKollings fond – Välkommen till underbara Hållnäs

Ansök om god man eller förvaltare - Motala kommu

God man och förvaltare. En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten f rån en anhörig till den som behöver god man/ förvaltare Överförmyndarnämnden Den ansökan avser (huvudman) Namn Personnummer Folkbokföringsadress Postnummer Ort Telefonnummer E -postadress Sökande (nära anhörig till ovanstående person) Namn Personnumme ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 § (ansökan från god man). 1.Person ansökan gäller (Huvudman) Namn Personnummer Adress Postnummer Ort Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 2. Sökande (God man Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 § respektive 7 § får göras av bl a den hjälpbehövandes make eller sambo och närmaste släktingar. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda och att behov Ansökan om god man/ förvaltare . Ansökan får göras av - Den som har behov av god man/förvaltare - Maka/make/sambo och närmaste släktingar - Överförmyndaren . Om den som är i behov av god man/förvaltare är folkbokförd i Härryda, Partille eller Mölndal ska ansökan ställs till Göteborgs tingsrätt

God man och förvaltare - orebro

Här finns information och ansökan till dig som är i behov av en förvaltare. Förmyndare Här finns information om förmyndare som berör överförmyndarenheten Överförmyndarnämnden ser också till att gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Sollentuna, Sigtuna, Vallentuna och Upplands Väsby kommun har en gemensam Överförmyndarnämnd som hanterar din ansökan om god man eller förvaltare. Ansökan sker via Sollentuna kommuns webbplats

Ansök eller anmäl att få god man eller förvaltare

Ansökan kan göras av den som behöver god man eller förvaltare, en nära anhörig eller överförmyndaren. Ansökan. Om du själv vill ha en god man eller om du är nära anhörig fyller du i och skickar in blanketten till tingsrätten. Om det är du själv som är i behov av god man använder du blanketten för egen ansökan EGEN ANSÖKAN om god man/förvaltare Information om hur Östersunds kommun sparar och behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, Förordningen (EU) nr 2016/679 i förkortning nämnd GDPR hittar du på nästa sida Förvaltare. Förvaltare. Ansökan om att få förvaltare. Ansökan om jämkning av ställföreträdarskap. Förmyndare. Förmyndare. Ansökan samtycke driva rörelse omyndig. Ensamkommande barn. Ensamkommande barn. Redogörelse. Års- och sluträkning. Års- och sluträkning. Anstånd att lämna in årsräkning. För god man och förvaltare. Överförmyndarnämnden informerar om ansökan om god man eller förvaltare (ställföreträdare) För att en god man eller förvaltare ska kunna förordnas för någon krävs att vissa angivna förutsättningar i lagen (11 kap föräldrabalken) är uppfyllda. En ansökan om god man eller förvaltare måste därför innehålla vissa uppgifter

BRF Näckrosen i SolnaFörenklad ansökningsblankett, brottsskadeersättningSeniordag om ensamhet ställs in - Laholm

Ansökan om behov av god man/förvaltare. Blankett. Ansökan om nämndens samtycke till köp/försäljning av fastighet. Blankett. Ansökan om nämndens samtycke till uttag från spärrat konto. Blankett. Ansökan om nämndens samtycke till arvskifte. Blankett Förvaltare är däremot en tvångsåtgärd och kan utses utan samtycke. Är man inte behörig att ansöka om god man eller förvaltare kan man anmäla till överförmyndarnämnden att en person har ett behov av god man eller förvaltare. Socialtjänsten eller sjukvården har dock en skyldighet att anmäla om de ser ett behov Ansökan om god man/förvaltare Ansökan kan göras av personen det gäller, maka/make/sambo eller närmaste släkting. För övriga (socialtjänsten, vården m fl.) gäller blanketten anmälan om behov av god man/förvaltare. Till ansökan bifogas läkarintyg för godmanskap/förvaltarskap och eventuell social utredning Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 § Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare får göras . av den som ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda . om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är . uppfyllda och att behov i föräldrabalkens mening av sådan . företrädare föreligger. Om man.

 • Internationellt körkort bild.
 • Burger love meny.
 • Skrivarkurs göteborgs universitet.
 • Fjäderstål plattstång.
 • Inslag synonym.
 • Lejonen södertälje.
 • Festgehalt dvag.
 • Stuttgarter nachrichten anzeige aufgeben.
 • Psychiatrie freiburg ambulanz.
 • Kreis unna einwohner.
 • Travronden v75.
 • Köpa markiser.
 • Smittskyddslagen brev.
 • Kan polisen kräva urinprov.
 • Vårrullar rispapper räkor.
 • Öppna papperskorgen.
 • Cit i lä göteborg.
 • Лъки хотели.
 • Finlands partier i riksdagen.
 • Margarethe gottfried kopf.
 • Moderna museet restaurang.
 • Michelin primacy 3 215/55 r16.
 • Stadtverwaltung jena stellenausschreibung.
 • Lucy australopithecus afarensis.
 • Fem små apor engelska.
 • Båt stereo.
 • Galleri korsord.
 • Sticker och svider i underlivet.
 • Checklista egenkontroll el.
 • Tåg ludvika.
 • El confidencial.
 • Steka pepparbiff temperatur.
 • Bebis skriker hysteriskt vid amning.
 • Segelflyg falköping.
 • Png format vs jpeg.
 • Plastik tv.
 • Beskära gammalt japanskt körsbärsträd.
 • Plus size swimwear international shipping.
 • Ikea faktum monteringsanvisning.
 • Målarkurs västerås.
 • Bmw x6 2019.