Home

Deponeringstermijn jaarrekening 2022 kvk

Kortere deponeringstermijn jaarrekening 2016! - Legal

Kortere deponeringstermijn jaarrekening 2016! By Daniel Burgers 20 januari 2016 februari 21st, 2020 No Comments. In onze blog van 5 januari jl. hebben wij benoemd dat de jaarrekening over het boekjaar 2014 uiterlijk vóór 1 februari 2016 gedeponeerd dient te worden bij de KvK Alle vennootschappen in Nederland moeten een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel - voor het boekjaar 2014 moet dat uiterlijk 31 januari a.s. gebeuren. Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. Met deze wet wordt de deponeringstermijn voor publicatie van de jaarstukken verkort De Uitvoeringswet, die van toepassing is vanaf boekjaar 2016, bepaalt dat de deponeringstermijn van de jaarrekening is verkort naar twaalf maanden (dat was eerst dertien maanden). Dit betekent dat de jaarrekening over het boekjaar 2016 uiterlijk 31 december aanstaande bij de KvK moet zijn gedeponeerd. De ruimere deponeringstermijn van dertien maanden is in zijn geheel [ Verkorting deponeringstermijn jaarrekening vanaf boekjaar 2016 Alle vennootschappen in Nederland moeten een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel - voor het boekjaar 2014 moet dat uiterlijk 31 januari a.s. gebeuren Alle vennootschappen in Nederland moeten een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. Met deze wet wordt de deponeringstermijn voor publicatie van de jaarstukken verkort. Deze wijziging geldt voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen

Deponeringstermijn jaarrekening 2016 kvk. Deponeer je jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij KVK. We vertellen je hier graag meer over Nieuwe deponeringstermijn jaarrekening vanaf boekjaar 2016.Het totaal van termijnen wordt dus verkort van 13 naar 12 maanden Met deponeren komt de financiële informatie van je onderneming beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is Deponeer je jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij KVK. Wanneer deze niet op tijd is vastgesteld, deponeer je de voorlopige jaarrekening. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn Wanneer u uw jaarrekening moet deponeren, hangt af van wat voor rechtsvorm uw bedrijf heeft. In ieder geval moet de jaarrekening binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar worden gedeponeerd. Op de site van KVK vindt u meer informatie over deze termijnen Via je KVK-nummer of bedrijfsnaam controleer je of de jaarrekening is gedeponeerd. Staat je boekjaar bij de resultaten vermeld, dan weet je dat je jaarrekening verwerkt is. Heb je online gedeponeerd, dan is je jaarrekening direct zichtbaar. Bij deponeringen via post of e-mail houd je rekening met een verwerkingstijd van 5-10 werkdagen Let op de deponeringstermijn van je jaarrekening Het wordt nog wel eens vergeten: op tijd de jaarrekening deponeren . Toch is het raadzaam om de termijnen voor deponering van je jaarrekening goed in de gaten te houden

Tip: Voor de jaarrekening vanaf het boekjaar 2016 gelden nieuwe termijnen. In plaats van 6 maanden mag dan nog maar 5 maanden uitstel worden verleend. De maximale deponeringstermijn met uitstel wordt daarmee 12 maanden. Mogelijke uitzondering dga' Deponeringstermijn eigen B.V. Heeft u een eigen B.V. waarin u alle aandelen zelf houdt? Dan moet u de jaarrekening van 2016, uiterlijk op 8 november hebben gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Vervolgens moet de opgemaakte jaarrekening nog worden vastgesteld door de aandeelhouders van de vennootschap, waarna de vastgestelde jaarrekening wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De termijn waarbinnen de jaarrekening moest worden opgemaakt, vastgesteld en gedeponeerd bedroeg altijd maximaal 13 maanden na afloop van het boekjaar Dit is echter niet mogelijk, de Kamer van Koophandel weigert dergelijke stukken doorgaans. Ter bescherming van de directie biedt de wet de mogelijkheid om een niet-vastgestelde jaarrekening te deponeren, wanneer de algemene vergadering de jaarrekening niet tijdig (binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar) heeft vastgesteld Wat is de deponeringstermijn van een jaarrekening? door Sharon Hotinga. Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over deponeringstermijnen van jaarrekeningen van besloten vennootschappen (bv's) bij de Kamer van Koophandel

Verkorting deponeringstermijn jaarrekening vanaf boekjaar 2016

 1. Verkorting deponeringstermijn jaarrekening BV. Zoals bekend moeten alle besloten vennootschappen in Nederland een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Er gold een uiterste deponeringstermijn (mits er werd voldaan aan enkele andere eisen) van 13 maanden. Vanaf het boekjaar 2016 geldt er echter een kortere termijn
 2. Termijnen deponeren jaarrekening vanaf 2017. De termijnen voor het deponeren van de jaarrekeningen vanaf boekjaar 2016 zijn gewijzigd. De algemene vergadering kan de termijn voor het opstellen van de jaarrekening niet meer verlengen met 6 maanden, maar met 5 maanden
 3. Deponeren jaarrekening bij de KvK (update 4 mei 2020) Aangezien sprake is van een uitgebreide notitie adviseren wij u deze hier in pdf-format te downloaden. Het Burgerlijk Wetboek verplicht organisaties om elk jaar hun jaarrekening openbaar te maken door middel van deponering bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 4. Met ingang van 2017 wordt de termijn voor het deponeren van de jaarrekening 2016 met een maand verkort. In dit artikel een duidelijk overzicht van de termijnen. Iedere bv heeft de verplichting haar jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel

Met ingang van 1 januari 2016 is de wetgeving rondom de jaarrekening gewijzigd. Een belangrijke wijziging waar ondernemers rekening mee moeten houden, is de verkorte deponeringstermijn, die vanaf het boekjaar 2016 geldt. Oude regels Het bestuur van een B.V. of een N.V. dient uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op [ Deponeringstermijn van jaarrekeningen verkort. De maximale termijn voor deponering van jaarrekeningen van NV's en BV's is onlangs verkort: voor de deponering van uw jaarrekening over 2016 geldt niet meer de klassieke termijn van 13 maanden na afloop van het boekjaar, maar een nieuwe termijn van 12 maanden, of zelfs onder omstandigheden een termijn van 10 maanden en 8 dagen

Ondernemers opgelet: jaarrekening over 2016 moet uiterlijk

 1. Die kortere deponeringstermijn heeft te maken met de vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening van de bv als alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn van de bv. Vanaf boekjaar 2016 kan een jaarrekening alleen nog maar digitaal worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Aanleveren op papier is dan niet meer mogelijk
 2. Verkorting deponeringstermijn jaarrekening met ingang van boekjaar 2016 Published on May 27, 2016 May 27, 2016 • 10 Likes • 1 Comment
 3. Wanneer de jaarrekening middels de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( AVA ) is vastgesteld dient deze binnen acht dagen gedeponeerd te worden bij de Kamer van Koophandel. Mocht de jaarrekening om wat voor reden dan ook niet tijdig kunnen worden vastgesteld, dan dient een voorlopige jaarrekening gedeponeerd te worden
 4. Laat u hierdoor niet verrassen en zorg ervoor dat de jaarrekening van 2014 uiterlijk vóór 8 december aanstaande bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd. Let op! Vanaf boekjaar 2016 kan een jaarrekening alleen nog maar digitaal worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Aanleveren op papier is dan niet meer mogelijk

Vivian Dank Verkorting deponeringstermijn jaarrekening

Wijziging kortere deponeringstermijn voor boekjaar 2016. Ook de kortere deponeringstermijn kent een aantal wijzigingen. Eerder mocht er nog 6 maanden uitstel worden verleend voor het opmaken en voorleggen van de jaarrekening, vanaf boekjaar 2016 is dit verkort naar 5 maanden Dit betekent dat de jaarrekening over het boekjaar 2016 uiterlijk 31 december aanstaande bij de KvK moet zijn gedeponeerd. De ruimere deponeringstermijn van dertien maanden is in zijn geheel komen te vervallen. Het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening kan tot serieuze consequenties leiden

Verkorting deponeringstermijn jaarrekening vanaf boekjaar

Deponeringstermijn jaarrekening 2016 kvk - doe i

De wijzigingen van boek 2 van het burgerlijk wetboek met betrekking tot de jaarrekening en de micro-BV op een A3 Op 1 november 2015 is het burgerlijk wetboek aangepast in verband met de invoering van de nieuwe EU-richtlijn jaarrekening. Deze richtlijn vervangt de 4e en 7e vennootschapsrichtlijnen.. Dit uitstel hoeft niet bij de KvK gemeld te worden. Let op: met ingang van het boekjaar 2016 is de maximale uitsteltermijn 5 maanden. Nadat de jaarrekening is voorgelegd aan de aandeelhouders, hebben deze 2 maanden de tijd om haar vast te stellen. 8 dagen na het vaststellen moet de jaarrekening gedeponeerd zijn bij de KvK Eenvoudig jaarrekening(en) opstellen & deponeren Speciaal voor bedrijven in de categorie micro en klein CreAim snapt dat het indienen van de jaarstukken van uw klanten bij de Kamer van Koophandel (KvK) tijdrovend is. Zeker als uw kantoor geen rapportgenerator heeft en u van elke klant afzonderlijk de juiste machtigingen moet regelen. Als specialist opLees verde wet op de jaarrekening - BW2 Titel 9 - in werking getreden. Enkele besluiten die hiermee samenhangen zijn ook gewijzigd: het Besluit actuele waarde, het Besluit modellen jaarrekening en het Besluit fiscale grondslagen. De aanleiding van deze vernieuwing is de herziening van de Europese richtlijn voor de jaarrekening (EU Directive 2013/34/EU)

2 Introductie Door inwerkingtreding van de is een aantal wijzigingen ingevoerd ten aanzien van de publicatie- en deponeringsvoorschriften voor jaarrekeningen van ondernemingen. Deze uitvoeringswet voorziet in de implementatie van een Europese richtlijn (2013/34/EU) in het Burgerlijk Wetboek. De wijzigingen zijn verplicht van toepassing op jaarrekeningen die worden opgesteld over boekjaren die. De maximale deponeringstermijn is dertien maanden na afloop u hierdoor niet verrassen en zorg ervoor dat de jaarrekening van 2014 uiterlijk vóór 8 december aanstaande bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd. Let op! Vanaf boekjaar 2016 kan een jaarrekening alleen nog maar digitaal worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Laat u hierdoor niet verrassen en zorg ervoor dat de jaarrekening van 2014 uiterlijk vóór 8 december aanstaande bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd. Let op! Vanaf boekjaar 2016 kan een jaarrekening alleen nog maar digitaal worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Aanleveren op papier is dan niet meer mogelijk Voorbeeld jaarrekening. Het jaarlijks opstellen van een jaarrekening is niet eenvoudig. Met een voorbeeld jaarrekening heeft een ondernemer een goede basis om de jaarrekening op te stellen. Heb je nog geen voorbeeld van een jaarrekening neem dan contact op via 0900-0706 (70 cent per minuut).Per e-mail ontvang je van mij een passend exemplaar, zodat jij de jaarrekening opstellen zelf kan regelen

Wat is de uiterste termijn voor deponeren? - KVK

Jaarrekening niet deponeren is tevens een economisch delict. Wat minder bekend is, althans onderbelicht blijft, is het feit dat het niet deponeren van de jaarrekeningen ook een economisch delict is. Op grond van artikel 1, sub 4 van de Wet op de economische delicten, is het niet tijdig deponeren van de jaarrekening een overtreding boekjaar 2016 alleen nog maar mogelijk de jaarrekening digitaal te deponeren. Uw accountant zet het publicatiestuk voor u klaar in MijnFlynth. In een paar eenvoudige stappen regelt u de deponering zelf bij de Kamer van Koophandel Slechts 43 procent van de bedrijven heeft de jaarrekening over 2016 op tijd gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieele Dagblad op basis van gegevens van Company.info. Het percentage is in vergelijking met het voorgaande jaar met vier procent gedaald Bent u aandeelhouder en tevens bestuurder van de bv? Dan heeft u mogelijk een kortere deponeringstermijn voor de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Ook dit jaar moet de jaarrekening 2015 van uw bv weer gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Afhankelijk van de omstandigheden heeft u tot maximaal 31 januari 2017 de tijd om te deponeren

Voor de jaarrekening vanaf het boekjaar 2016 gelden nieuwe termijnen. In plaats van 6 maanden mag dan nog maar 5 maanden uitstel worden verleend. De maximale deponeringstermijn met uitstel wordt daarmee 12 maanden. Mogelijke uitzondering dga' in de geconsolideerde jaarrekening 20x8 van [naam groepshoofd] te [plaats]. Deze geconsolideerde jaarrekening is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Woerden.' In paragraaf 3 worden de voorwaarden voor vrijstelling verder behandeld. Niet alle Nederlandse rechtspersonen komen in aanmerking voor de toepassing van de faciliteit Bent u aandeelhouder en tevens bestuurder van de bv? Dan heeft u mogelijk een kortere deponeringstermijn voor de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Ook dit jaar moet de jaarrekening 2015 van uw bv weer gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Afhankelijk van de omstandigheden heeft u tot maximaal 31 januari 2017 de tij Jaarrekening en jaarstukken deponeren. Micro- en kleine rechtspersonen moeten vanaf 2016 hun jaarrekening en jaarstukken digitaal deponeren. Middelgrote rechtspersonen sinds 2017. Dit kan met behulp van administratiesoftware of via de online service 'Zelf Deponeren Jaarrekening' van de Kamer van Koophandel. Wetswijziging niet tijdig verwerk

Als de jaarrekening niet binnen zes maanden na het einde van het boekjaar is vastgesteld, moet u dit melden. Dit kan via hetzelfde e-mailadres: annual.report@afm.nl. De AFM stuurt de vastgestelde jaarrekening binnen drie dagen door naar het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ondernemingen genoteerd buiten de E Naamloze en besloten vennootschappen zijn verplicht om hun jaarrekeningen tijdig te deponeren en publiceren bij de Kamer van Koophandel. Sinds kort is de deponeringstermijn verkort. Deze wijziging geldt voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 beginnen. De termijnen voor het opstellen, vaststellen en deponeren van de jaarrekening zijn de. Uit een publicatie van de Stuurgroep Publiek Belang van accountantsorganisatie NBA blijkt dat accountants het tijdig deponeren van de publicatieversie van de jaarrekening gaan bevorderen. Uit het bericht van de NBA over de Stuurgroep: Ook bepleit de Stuurgroep dat zowel overheid als accountant een actievere rol innemen om ervoor te zorgen dat organisaties tijdig hu Kvk.nl maakt gebruik van eigen cookies en cookies van derde partijen om de website te verbeteren en om relevante informatie en advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren. Ga je akkoord met het gebruik van cookies? Toestaan Nee, dat wil ik niet. Terug. Service & contact; Ga naar de homepage van kvk.nl

Jaarrekening deponeren Ondernemersplein - KVK

Ieder jaar moet de jaarrekening van uw bv worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De maximale deponeringstermijn is dertien maanden na afloop van het boekjaar. Bent u echter directeur en enig aandeelhouder, dan geldt voor u mogelijk een kortere deponeringstermijn Bent u aandeelhouder en tevens bestuurder van de bv? Dan heeft u mogelijk een kortere deponeringstermijn voor de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Ook dit jaar moet de jaarrekening 2015 van uw bv weer gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophand

Deponeren jaarrekening - KVK

Ieder jaar moet de jaarrekening van uw bv worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De maximale deponeringstermijn is dertien maanden na afloop van het boekjaar. Bent u echter directeur en enig aandeelhouder, dan geldt voor u mogelijk een kortere deponeringstermijn. Die kortere deponeringstermijn heeft te maken met de vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening van [

Let op de deponeringstermijn van je jaarrekening

Uit dit voorstel blijkt dat ondernemingen vanaf het boekjaar 2016 hun jaarrekening verplicht elektronisch moeten deponeren bij de KvK in SBR. Het opsturen van de stukken van een kleine onderneming op papier naar de kamer van koophandel is daarmee verleden tijd. Vanaf 2007 is het reeds mogelijk om elektronisch de jaarrekening te deponeren bij de. Vanaf boekjaar 2016 kunnen deponeringsplichtige bedrijven hun jaarrekening alleen nog maar elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het wetsvoorstel 'Elektronisch deponeren van bescheiden in het Handelsregister' is door de Eerste Kamer aanvaard. De verplichting geldt in eerste instantie voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein, zo meldt de KvK. De jaarrekening op. Het bestuur kan van de algemene vergadering één keer een uitstel krijgen van 5 maanden. Nadat ook deze tweede termijn is verstreken moet de jaarrekening binnen 2 maanden worden vastgesteld én gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening over 2016 moet dus uiterlijk 31 december 2017 gedeponeerd zijn

Kortere deponeringstermijn dga - SR

Vanaf het boekjaar 2016 mag in plaats van 6 maanden nog maar 5 maanden uitstel worden verleend voor het opmaken en voorleggen van de jaarrekening. Als gevolg hiervan wordt de maximale deponeringstermijn verkort van 13 naar 12 maanden. Uw jaarrekening 2016 moet dan ook uiterlijk 31 december 2017 gedeponeerd zijn Met de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is de deponeringstermijn van de jaarrekening vanaf boekjaar 2016 verkort met één maand. Waar volgens het oude regime (vóór boekjaar 2016) de jaarrekening binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar moest zijn gedeponeerd, is die termijn met ingang van 2017 verkort tot 12 maanden na afloop van het boekjaar. Nieuwe.

Let op: Verkorte deponeringstermijn vanaf jaarrekening

Sinds 1 november 2015 bedraagt de deponeringstermijn echter 12 maanden. Dit betekent dat voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016 de jaarrekening binnen 12 maanden (in plaats van 13 maanden) na het einde van het boekjaar moet zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 10 november 2016 Bent u aandeelhouder en tevens bestuurder van de bv? Dan heeft u mogelijk een kortere deponeringstermijn voor de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Ook dit jaar moet de jaarrekening 2015 van uw bv weer gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel..

De deponeringstermijn van voorheen maximaal 13 maanden na het einde van het boekjaar is verkort tot 12 maanden. De nieuwe regels gelden voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 beginnen. De termijn voor het opmaken van de jaarrekening is 5 maanden na einde boekjaar. Die termijn kan één keer met maximaal 5 maanden verlengd worden In dat geval geldt een nog kortere deponeringstermijn. De jaarrekening is dan al vastgesteld, zodra zij deze hebben ondertekend. De termijn van acht dagen om de jaarrekening te deponeren bij de KvK, gaat dan direct in. Het niet tijdig deponeren is een economisch delict en kan bovendien tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden als de vennootschap failliet gaat Het begrip microonderneming is ingevoerd met ingang van de jaarrekening over 2016, uw onderneming kwalificeert als micro onderneming als er op twee opvolgende balansdata is voldaan aan twwe of drie van onderstaande vereisten. Balanstotaal maximaal € 350.000; Netto-omzet maximaal € 700.000; Maximaal 10 fte; Welke voordelen heb ik als micro.

Niet deponeren jaarrekening strafbaar. 8 dagen na vaststelling van de jaarrekening openbaar te maken door middel van deponering bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2016 geldt dat de jaarrekening uiterlijk binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd moet zijn Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 1 Winst- en verliesrekening over 2016 2 Kasstroomoverzicht 3 De deelneming is per 19 december 2016 ontbonden en uitgeschreven bij de KvK. De vereffening is met ingang van 19 december 2016 beëindigd en hiermee is tevens de rechtpersoon beëindigd. Jaarrekening 2016 6. 3 Door de inwerkingtreding van de uitvoeringswet richtlijn jaarrekening zijn de termijnen voor het opstellen en deponeren van de jaarrekening gewijzigd. Ten eerste is de uiterste publicatietermijn voor het deponeren van de jaarrekening bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel verkort naar twaalf maanden na het einde van een boekjaar Nieuw jaarrekeningenrecht (1) - Verkorte termijnen voor opmaken en deponeren van de jaarrekening. Op 26 juni 2013 is Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese. Bent u aandeelhouder en tevens bestuurder van de bv? Dan heeft u mogelijk een kortere deponeringstermijn voor de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Ook dit jaar moet de jaarrekening 2015 van uw bv weer gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Afhankelijk van de omstandigheden heeft u tot maximaal 31 januari 2017 de tijd om te deponeren. Hoofdregel Normaal gesproken moet het.

Sinds 1 januari 2016 geldt een kortere deponeringstermijn dan voorheen. Volgens de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening moet een jaarrekening nu binnen 12 maanden aangeleverd worden. Dat zit zo: het bestuur moet binnen 5 maanden na afsluiting van het boekjaar de jaarrekening opmaken. Voorheen kon er dan nog eens 6 maanden uitstel gekregen worden van de algemene [ Deponeren via de website van de Kamer van Koophandel. Als u een jaarrekening namens een klant, dan wel dochterondernemingen, wil deponeren bij de KvK, kan dit via de website van de KvK. Om in te loggen bij deze website dient u te beschikken over eHerkenning (EH2) met een ketenmachtiging van de betreffende klant/KvK-nummer of dochteronderneming

Ieder boekjaar moeten rechtspersonen, zoals bv's en coöperaties, hun jaarrekening deponeren. Hoe u digitaal deponeert, hangt af van de bedrijfsklasse. Vanaf boekjaar 2016 is digitaal deponeren verplicht en is op papier aanleveren niet meer mogelijk. Bereid u hierop voor. Hieronder ziet u per bedrijfsklasse de mogelijkheden hoe u uw jaarrekening kunt deponeren Deponeren jaarrekening 2016 wijzigt Wat de BV's moeten publiceren hangt af van de Omvang van de rechtspersoon . Tot en met het boekjaar 2015 kan nog op papier via de post worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Vanaf boekjaar 2016 is digitaal deponeren van de jaarrekening in het handelsregister van de Kamer van Koophandel verplicht en is op papier aanleveren niet meer mogelijk. Hieronder staan 9 vragen en antwoorden over deze verplichting De deponeringstermijn zou dus omlaag kunnen, De Kamer van Koophandel (KvK) Slechts 43 procent van de bedrijven heeft de jaarrekening over 2016 op tijd gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Micro-rechtspersoon 13 augustus 2018.

Zodra een jaarrekening is ondertekend dient deze binnen 8 dagen bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd te worden. De jaarrekening over boekjaar 2015 dient uiterlijk op 8 november 2016 gedeponeerd te zijn. Aanleveren van stukken Het streven is dus om de jaarrekening over boekjaar 2015 voor 31 oktober 2016 opgeleverd te hebben Ieder jaar moet de jaarrekening van uw bv worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De maximale deponeringstermijn is dertien maanden na afloop van het boekjaar. Bent u echter directeur en enig aandeelhouder, dan geldt voor u mogelijk een kortere deponeringstermijn. Die kortere deponeringstermijn heeft te maken met de vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening van

Wijzigingen jaarrekeningenrecht verkorting

De deponering gebeurt bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar waarover de jaarrekening gaat (meestal dus uiterlijk 31 januari), moet de jaarrekening zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Vanaf boekjaar 2016 geldt, dat de termijn is verkort naar twaalf maanden In het verleden mocht de jaarrekening ook op papier aangeleverd worden, maar vanaf boekjaar 2016 moet de jaarrekening elektronisch gedeponeerd worden. Eenvoudig uw jaarrekening deponeren met Infine Sinds begin 2018 heeft Fiscaal-online.nl een koppeling gemaakt met de Jaarrekeningsoftware van Infine Deponeren jaarrekening betekent de jaarrekening ter beschikkingstellen aan de KvK. Dit gebeurt elektronisch, per mail of per post (alleen nog maar t/m jaar 2015). Hierbij hoeft niet altijd alle gegevens van de balans en winst & verliesrekening doorgegeven worden KVK. U denkt erover . uw administratie uit te besteden? Controle van de jaarrekening (grotere bedrijven), samenstelling van de jaarrekening (kleinere bedrijven) en advisering over fiscale-, bedrijfseconomische- en juridische aspecten van de bedrijfsvoering, bedrijfsovername of -verkoop

Naast deze vorm van digitale aanlevering blijft het, naar verwachting tot 1 januari 2016, nog mogelijk om de te publiceren jaarstukken bij de Kamer van Koophandel aan te leveren via de post. Indien de BV in de categorie Middelgroot of Groot valt, is het op dit moment nog niet mogelijk om de te deponeren jaarrekening aan te leveren via SBR dan wel de online service Jaarrekening 2016 2.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2016 40 2.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2016 41 2.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2016 42 Ziekenhuis Tjongerschans B.V. is statutair gevestigd aan De Thialfweg 44 te Heerenveen met KvK-nummer

Wanneer moet ik mijn jaarrekening deponeren? - Joanknecht

De jaarrekening van de bv moet ieder jaar worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De maximale deponeringstermijn is dertien maanden na afloop van het boekjaar. Kortere deponeringstermijn. Bent u echter directeur en enig aandeelhouder, dan geldt voor u mogelijk een kortere deponeringstermijn BV's en NV's moeten hun (vastgestelde) jaarrekening elk jaar deponeren bij de KvK. De jaarrekening moet binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar worden opgemaakt en ter vaststelling worden overlegd aan de aandeelhouders

Novak DIRECT Veelgestelde vraa

Deponeren jaarrekening ook verplicht bij oftewel, Standard Business Reporting: vanaf het boekjaar 2016 moeten ook de jaarrekeningen van micro- of kleine organisatie digitaal Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. This site was. Overleg dan zo snel mogelijk met je NOAB adviseur om er samen voor te zorgen dat je toch op tijd een jaarrekening kunt deponeren. Digitaal aanleveren bij KvK verplicht. De jaarrekeningen van micro- en kleine ondernemingen over boekjaar 2016 dienen elektronisch te worden aangeleverd bij de Kamer van Koophandel BV-jaarstukken en de deponeringstermijnHorecaondernemers die hun horecabedrijf uitoefenen in een BV, moeten weten dat zij binnenkort enkele handelingen moeten. De uiterste publicatiedeadline bij de Kamer van Koophandel is dan 31 december, omdat het totale traject van opmaken tot en met publiceren in totaal nooit langer mag zijn dan 12 maanden. Bij de invoering van de flexwet is bepaald dat als alle bestuurder(s) ook aandeelhouder zijn, het opmaken van de jaarrekening tegelijkertijd de vaststelling van de jaarrekening inhoudt Vanaf boekjaar 2016 kunnen deponeringsplichtige bedrijven de jaarrekening alleen elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel. De Eerste Kamer heeft daartoe op 8 december de wettelijke grondslag gecreëerd door het wetsvoorstel 'Elektronisch deponeren van bescheiden in het Handelsregister' te aanvaarden

Verkorting deponeringstermijn jaarrekening BV - Mark Advocate

06-01-2017: me. - jaarrekening 30.06.2016, ggk 03.12.2016, ngl 04.01.2017: 24-12-2015: me. - jaarrekening 30.06.2015, ggk 05.12.2015, ngl 18.12.201 Met andere woorden: een rechtspersoon waarvan het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, moet er voor zorgen dat de jaarrekening 2016 uiterlijk op 31 december 2017 bij de Kamer van Koophandel. Jaarrekening 2018 Jaarverslag 2018 Jaarrekening 2017 Jaarverslag 2017 Jaarrekening 2016 Jaarverslag 2016

 • Ansiktsbehandling mall of scandinavia.
 • Gary medel barn.
 • Soultrain kryssning 2018.
 • Luktar ammoniak efter träning.
 • 7.1 gaming headset pc.
 • Glassmaskin test 2017.
 • Gångtrafikant företräde nyord.
 • Recept på färsk långa.
 • Hur låter fladdermöss.
 • Pitlochry highland games 2017.
 • Hsv gerüchte um abgänge.
 • Vättern runt bil.
 • Non violence gun.
 • Iasi romania.
 • Kickapoo acoustic chords.
 • Landguiden sverige politik.
 • Falsk polisbil lag.
 • Skrivet stycke crossboss.
 • Cbs series.
 • Latvia svenska.
 • Rundmask hund.
 • Balen 2018 skövde.
 • Musik 1989.
 • Partnersuche pasewalk.
 • Pojkar utan pappa.
 • Så nära får ingen gå ett år med kent.
 • Blir man tjock av att inte äta.
 • Inkomstelasticitet formel.
 • Fußball bilder zum ausdrucken.
 • Eidechsen.
 • Test lumix dc tz90.
 • Simma bröstsim snabbt.
 • Engcon reservdelar.
 • Duschdörr nisch billig.
 • Bingen koblenz entfernung.
 • Sinbad legend of the seven seas swedish.
 • Nedfarter idre.
 • Styrelseproffs lön.
 • Spackla springor trägolv.
 • Darins flickvän 2017.
 • Pie chart online generator.