Home

Vad är en kommun

En kommun är ett territoriellt avgränsat område, en administrativ enhet för lokalt självstyre, en politisk organisation med direktvalda beslutsfattare, juridisk person med obligatoriskt medlemskap, som kan ingå avtal och äga fast och lös egendom. Vad som avses är i denna artikel, precis som i vanligt språkbruk, i första hand primärkommun, inte sekundärkommun Vad är en kommun? Sverige är uppdelat i 290 kommuner. Kommunerna ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där du bor. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha enligt lag. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg Sverige är indelat i 290 kommuner (2020, se karta). Alla kommuner har ett visst mått av självstyre. Det betyder att kommunen får fatta beslut om en hel del saker själv. Men det måste ske inom d

Vad är en kommun? I Sverige finns det 290 kommuner. Varje kommun är en del av Sverige och en egen politiskt styrd organisation. Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö, till exempel förskola, skola, gymnasier, äldreomsorg, stöd till barn,. Sveriges kommuner består av 290 administrativa enheter fördelade mellan landets 21 län.I 1974 års regeringsform används benämningen kommun på lokal nivå för att skilja kommunerna från regionerna som formellt är en kommun på regional nivå. Sverige har en enhetlig kommuntyp och ingen rangordning och inga privilegier förekommer

Nämndernas viktigaste uppgift är att bryta ner de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde. Varje nämnd har en förvaltning bestående av anställda medarbetare Kommuner kan vara lättare att hålla koll på, även om de är många fler till antalet. Självklart kan man inte rabbla alla kommunerna från norr till söder, eller i storleksordning, utan att blinka. Förmodligen kan man inte ens komma på namnet på hälften av alla kommuner och har kanske aldrig hört talas om en del av dem. Men i och med att de är själva på sin nivå är det lättare. Man kan säga att staten bestämmer vad kommunen ska göra men inte hur det ska ske. Kommunen måste ansvara för barnomsorgen, skolan, äldreomsorgen, räddningstjänsten, socialtjänsten, plan- och byggfrågor, idrotts- och fritidsanläggningar, renhållning, osv. Men exakt hur den gör det är upp till varje kommun. Ett bra exempel är skolan Medborgarförslag har införts i ca 200 kommuner och det innebär en rätt för den som är folkbokförd i en kommun att väcka ärenden i fullmäktige om frågor inom kommunens ansvarsområde. Kommunalskatten står för ungefär 70 procent av kommunens inkomster. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på Det måste alltid klart framgå vad som är synpunkter och vad som är referat av en annan text. Detta är särskilt viktigt i remissvar och andra skrivelser som ska skickas till andra organ eller personer. Nacka kommun. 131 81 Nacka. Telefonnummer. Telefon, växel. 08-718 80 00. Adress. Nacka stadshus

Kommunen är uppdelad i förvaltningar där personal arbetar som kallas tjänstemän. Tjänstemän är anställda av kommunen. Till varje förvaltning finns också en nämnd med politiker som fattar de politiska besluten om verksamheten. Sverige är en demokrati. Det innebär att folket bestämmer vilka som ska styra Sverige. Det finns olika politiska partier att rösta på. Partierna [ En kommun har alltid löpande kostnader för att driva och upprätthålla sin verksamhet, exempel på löpande kostnader är hyror av lokaler, löner till anställda, läromedelsinköp och dylikt. Dessa kostnader kallas även för driftkostnader

Hjälpmedel för att hitta stressfaktorer och förebygga

Kommun - Wikipedi

En kommun är en del av Sverige. Det finns 290 kommuner i landet. Luleå är centrum i Norrbottens län. Grannkommunerna heter Piteå, Boden, Älvsbyn och Kalix. Alla som bor i kommunen kallas kommuninvånare. Luleå kommun är med drygt 74 000 invånare Sveriges 26:e största kommun. Det skulle vara svårt att fråga alla vad de tycker varje. En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och regler är uppfyllda. Kontrollplanen är oftast utformad som en checklista Dina önskemål är en viktig del av bedömningen. Varje kommun bestämmer vad stöd till äldre ska kosta. Det finns ett högkostnadsskydd i socialtjänstlagen, en så kallas maxtaxa, så du behöver aldrig betala mer än ett visst belopp i månaden Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde. Förvaltningarna utför det arbete nämnderna beslutat. Varje nämnd har en förvaltning bestående av anställda medarbetare. Till exempel har barn- och utbildningsnämnden en förvaltning som heter barn- och utbildningsförvaltningen

Vad är en kommun - Startsida - Halmstads kommun

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken. Till fastigheten kan höra byggnader, skog, vatten, fiske m.m. Varje fastighet har en unik beteckning och fastigheten skiljs från omgivningen genom en fastighetsgräns som definieras av gränspunkter i fastighetens hörn Vad bestäms i kommunen? I kommunen bestäms det mesta om det som rör medborgarnas vardag. Beslut om skola, dagis, idrottshallar med mera fattas i kommunfullmäktige. Det är val till kommunfullmäktige samtidigt som riksdagsval och landstingsvalet, alltså vart fjärde år - och de partier som får flest röster får störst makt att påverka Vad är en kvalificerad fusion och fission? Beskattning vid kvalificerade fusioner och fissioner. Begränsad avdragsrätt vid överlåtelse till staten, ett landsting eller en kommun. Begränsad avdragsrätt vid tonnagebeskattning. Ombildning av sparbanker och svenska ekonomiska föreningar. Konkurs och ackord. Konkurs Folkomröstningar i kommuner och regioner är alltid rådgivande. Om 10 procent av de som har rätt att rösta i en kommun eller en region begär det måste kommun- eller regionfullmäktige pröva om en folkomröstning ska hållas

Fakta om kommuner Samhällskunskap SO-rumme

 1. Kommunen är en politiskt styrd organisation och den har flera roller och ansvarsområden, bland annat som myndighet och som fastighetsägare. Kommunfullmäktige är den beslutande församlingen medan nämnderna i huvudsak arbetar med förvaltning och verkställighet. Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden är obligatoriska nämnder i kommunen. Vad som styr kommunen Regeringsformen och.
 2. Vad är särskolan? Särskolan som en rättighet! Särskolan är en egen skolform vilken är till för de elever som inte bedöms nå upp till grundskolans kunskapsnivå på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Grundskolans personal får handledning av kommunens specialpedagog
 3. Kommuner och regioner kan ha kommit överens om en annan ansvarsfördelning. Du kan kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där du bor. Din kommun har samordningsansvaret. Behöver du stödinsatser från både kommunen och regionen är det kommunen där du bor som har samordningsansvaret
 4. dre undantag göras. Detaljplaner finns framförallt i de tätbebyggda delarna av kommunen
 5. Vad är en nybyggnadskarta och när behövs den? Läs upp; Kontakta oss; Stäng Kontakta oss. Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se. Lidköpings kommun Skaragatan 8 531 88 Lidköping vid Väner
 6. Detta är en översiktsplan. Översiktsplanen är kommunens mest övergripande och långsiktiga planeringsinstrument och ligger till grund för beslut inom hela samhällsområdet. Den berör ekonomiska, ekologiska, tekniska och sociala frågor med anknytning till markanvändning, bebyggelse, miljö mm
 7. Vad är en översiktsplan? Hur vill vi leva, verka och bo i framtiden? I en översiktsplan berättar kommunen hur man vill att mark, vatten och den existerande stadsmiljön ska användas, bevaras och utvecklas på längre sikt

Vad är en detaljplan? Detaljplaner ska upprättas enligt plan- och bygglagen och består av en plankarta med bestämmelser och en planbeskrivning. Här på kommunens webbplats hittar du mer information om hur en detaljplan tas fram och vilka detaljplaner som finns i kommunen Vad är en kommun? 0:49 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat onsdag 5 september 2018 kl 18.12 Nu på söndag ska vi välja politiker till kommuner, landsting och riksdag.. En kommun får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot de verkliga kostnaderna för verksamheten. En kommun får inte ge stöd till enskilda, om det inte framgår av en särskild lag att detta är tillåtet. En kommun får inte fatta beslut som gäller förfluten tid Alla som bor i kommunen och som har ett arbete betalar en del av sin lön i skatt till kommunen. Det kallas kommunalskatt. De pengarna använder kommunen till att ordna alla de saker som behövs för människorna som bor i Skellefteå kommun. (Vad kommunen ordnar med kan du läsa om överst på denna sida.) Kommunen får också pengar från.

Vad är en kommun? Varbergs kommun

Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd, både vad det gäller nivå och fördelning av de samlade individernas hälsa. En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt. Den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt. En god, jämlik och jämställd hälsa i befolkningen Bollebygds kommun är en av 290 kommuner i Sverige. Det är inte alltid lätt att veta vad en kommun gör och vilka skyldigheter den har, men på den här sidan finns information om vad kommunen gör, vad en allmän handling , diarium och ett ärende är, samt hur sekretess fungerar

Sveriges kommuner - Wikipedi

Vad är en vattenmätarkonsol? En vattenmätarkonsol är ett väggfäste som skruvas fast i väggen och blir en avlastning för spänningar och vibrationer i rörledningarna i samband med mätarbytet. Mätarplatsen blir stabilare och säkrare för framtida byten. Fastighetsägaren måste ha en konsol vid sin vattenmätare Alla verksamheter i hälso- och sjukvården ska ha en verksamhetschef. Verksamhetschefen är den som har det övergripande ansvaret för verksamheten och för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet Här hittar du översiktlig information om vad riksintressen är och varför den kommunala översiktsplaneringen har betydelse för de rättsliga beslut som sedan fattas. Här anges också hur en kommun och de som bor i kommunen kan arbeta med riksintressena och beröras av dessa Politiska styrdokument styr den kommunala verksamheten och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunens revisorer eller den ansvariga nämnden. I kommunallagen står det att kommunen är skyldig att göra föreskrifter som gäller tillgängliga på kommunens webbplats, en så kallad kommunal författningssamling (KFS). Här finns både bindande föreskrifter (till exempel. Siffran för männen är 40 procent. Pendling: 23 169 invånare åker varje dag till en annan kommun för att arbeta och 7 902 personer kommer från andra kommuner för att arbeta här. Medelinkomst: I genomsnitt 399 000 kr per år. Männen tjänar 459 000 kr och kvinnorna 339 000 kr. Antal företag: Cirka 10 000

Det är inte heller nödvändigt att man personligen är berörd av det man anmäler. Hur du skickar in en anmälan och vad den bör innehålla Det enklaste sättet att skicka in en anmälan är att använda formuläret på webbplatsen, men om man väljer att skicka in anmälan på annat sätt, t.ex. med post, fax eller e-post , bör den innehålla Det är ett område som vi arbetar mycket med just nu, bland annat på grund av att det pågår en hel del ombyggnation i kommunen. Ny- och ombyggnation av förskolor och skolor. 2021 ska en 7-9-skola som rymmer 1100 elever vara färdigbyggd. Det är ett väldigt stort byggnadsprojekt för en kommun av Falköpings storlek, säger Björn Broberg Vad är en detaljplan? Detaljplaner reglerar vad marken får användas till (exempelvis bostäder och skola) och hur den får användas (exempelvis högsta tillåtna höjd, utbredning) inom området. Det finns en lag för detaljplaner och den går att läsa om på Boverkets webbplats. Detaljplanen består av en plankarta och en planbeskrivning En handling innehåller information och exempel på handlingar är brev, skrivelser, yttranden, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar. För att handlingen ska vara allmän ska den ha kommit in till kommunen eller upprättats där. Handlingarna förvaras och arkiveras hos kommunen För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen

Hur fungerar en kommun? sundsvall

Kulturen är en drivande kraft i samhällsutvecklingen. Människor ska ha möjlighet att uppleva, skapa och delta i kulturaktiviteter. Yrkesverksamma konstnärer och kulturarbetare ska kunna verka och bo i vår kommun. Läs vidare om målen som är kopplade till var och en av våra grundförutsättningar här nedanför. 1 Var tredje svensk vet inte vad en nationell minoritet är. Åtta nya kommuner ansluts [2017-12-18] Åtta nya kommuner samt två landsting ansluts till förvaltningsområdena för finska, meänkieli respektive samiska 2018

Acer davidii | Van den Berk Plantskolor

Vad är skillnaden mellan kommun och landsting? • Vad är

Så styrs Sveriges kommuner Samhällskunskap SO-rumme

En kaka är till för att du som besökare ska få en bättre upplevelse när du besöker webbplatsen genom att den hjälper till att se vad du brukar leta efter för typ av information. Kakor har också en del andra funktioner Kommunens krisledningsorganisation berör alla kommunens verksamheter och inbegriper det arbete som utförs från verksamheterna till den politiska nivån i kommunen. Staben sammankallas när en kris inträffat eller är på väg att inträffa. Arbete leds av en stabschef Vad är en översiktsplan? Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är ett strategiskt och visionärt dokument, som ska ge vägledning för beslut om hur mark­- och vattenområden i kommunen ska användas och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas Vad är prickmark? I detaljplanerna finns en mängd olika symboler och beteckningar. En av dem som oftast pratas om är så kallad prickmark. Det är mark som inte får bebyggas, eller som åtminstone har kraftiga restriktioner av vad som får byggas

Så styrs en kommun - SK

Så skriver du en tjänsteskrivelse Nacka kommun

 1. En interpellation är en fråga som riktar sig till ett kommunalråd eller någon nämndsordförande. Frågan ska helst gälla ärenden som är av större intresse för kommunen. Interpellationen ska alltid besvaras skriftligt. Alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten till skillnad mot vad som gäller vid en enkel fråga
 2. Vem bestämmer vad? Socialnämnden bestämmer om ett barn behöver få hjälp direkt - om ett omedelbart omhändertagande - när ett barn behöver flytta från sin familj på en gång. De är också chefer över soc. Soc bestämmer om du eller din familj ska få hjälp och stöd och vilken hjälp ni i så fall ska få
 3. Målsättningen är alltid att föräldrar, barn och socialtjänsten tillsammans ska komma fram till vad som är bäst för barnet och vilken hjälp barnet/familjen behöver. Socialsekreteraren skriver ner det som framkommer i samtalen och måste inom 4 månader ge ett förslag (beslutsunderlag) på vilken hjälp (om det behövs) som socialtjänsten kommit fram till blir bäst för barnet
 4. K. Vad är en styrelse? En styrelse är en grupp personer som är utsedd av föreningens medlemmar att ansvara för föreningen. Det kan till exempel vara föreningens ekonomi och verksamhet, samt att föreningen följer alla lagar och regler
 5. Vad är en kommun? - Flens kommun Sörmlands hjärt

Investering och drift, vad är skillnaden? - Kävlinge kommun

 1. Vad är en kommun - Luleå kommun - Luleå kommun
 2. Vad är en kontrollplan? - Stenungsunds kommun
 3. Äldreomsorg - 1177 Vårdguide
 4. Vad är förvaltningar och nämnder? sundsvall
 5. Vad är en fastighet? - Halmstads kommun
Våld i nära relationer — Tranemo Kommun

Vem bestämmer vad? - på lätt svenska: Kommunen UR Pla

 1. Vad är en myndighet? Rättslig vägledning Skatteverke
 2. Folkomröstning - Riksdage
 3. Kommunens olika roller - PBL kunskapsbanken - Boverke
Övergripande bebyggelsehistorisk utredning för Påskallavik

Video: Vad är särskolan? - Älmhults kommun

Vilda djur - Kumla kommunLokala föreskrifter - ÖstersundPORFYRGÅRDENS ANNEX: DagsschemaTätortsnära natur - NaturvårdsverketAnis Don Demina och ISA uppträder på School´s Outsvart
 • Ta bort senast aktiv messenger.
 • Stalka någon.
 • Batschkapp kommende veranstaltungen.
 • Verhalten nach erstem kuss.
 • Halmstad bibliotek e bok.
 • Kavajblomma.
 • Brand växjö.
 • Panik av att vara ensam.
 • Omplacering katt tips.
 • Makeup artist jobb malmö.
 • James watson.
 • Vad är värderingar och normer.
 • Matt tema.
 • Led list rgb 5m.
 • Dvd player windows 10.
 • Swedavia arlanda ankomster.
 • Vin albanien.
 • Hamilton khaki navy scuba.
 • Drömfångare barnrum.
 • Bebis skriker hysteriskt vid amning.
 • Flavor flav dazyna drayton.
 • Vinklat ord cas.
 • Provado plus pinnar.
 • Pitlochry highland games 2017.
 • Betongkonst gotland.
 • Csgo trace nades.
 • Vad betyder personlig hygien.
 • Tv5monde en direct.
 • Veranstaltungen paderborn übersicht.
 • Love game with names.
 • Office update mac.
 • Indoor surfen ebikon.
 • Betongkonst gotland.
 • Hur länge håller extacy i sig.
 • Hogland karlskrona.
 • Årshoroskop vattumannen 2018.
 • Förskolan tips och ideer.
 • Kvarter 5 lunch.
 • Jva lingen shop stehtisch.
 • Arbetsläger sverige.
 • Gta vice city free download android.