Home

Kommunallagen likabehandlingsprincipen

kommunallagen och andra författningar föreskriver. Det betyder att kommunerna själva får fatta beslut när de kommer till angelägenheter som rör deras egna områden och som inte ska handhas av annan, exempelvis staten.4 Andra kapitlet i kommunallagen reglerar idag kommunerna och landstingens allmänna befogenheter Enligt kommunallagen ska kommunen främja kommuninvånarnas välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område. Jämställdhet, likabehandling av kommuninvånarna och iakttagande av de mänskliga rättigheterna är avgörande för välfärden och en socialt hållbar utveckling a) kommunallagen (1991:900), och b) lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla. 4. Den upphävda kommunallagen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet. 5

Verksamhet enligt kommunallagen 2. Verksamhet enligt speciallagstiftning. Det finns också ett undantag från likabehandlingsprincipen, det går att ge stöd till ett visst företag, om det finns synnerliga skäl (vilket på juristspråk i och för sig betyder nästan aldrig) En central princip i kommunallagen utgör >>likabehandlingsprincipen>>. Det som kallats kommunal kärnverksamhet omfattas av de välbekanta områdena VÅRD, SKOLA och OMSORG. Till detta kommer ett antal ytterligare verksamheter som kommunerna runt om i landet engagerat sig i Likabehandlingsprincipen för tullar. Återfinns i art. 110 FEUF och innebär att produkter från andra medlemsstater inte får påläggas högre avgifter än de som liknande inhemska produkter belastas med. Rättsfall 5. HFD 2016:37: Vid en prövning mot de allmänna principerna för offentlig upphandling har,. Start / Kommunallagen och annan lagstiftning / Vilka regler styr kommunens handlande Likabehandlingsprincipen ligger till grund för flera centrala rättsakter gällande de fyra friheterna - fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. EU-rätten har företräde framför nationell rätt Likställighetsprincipen innebär att kommuner och regioner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. [1]Termen används även i andra sammanhang, till exempel bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag. [2]Se även. Likhetsprincipen; Referense

Likabehandlingsprincipen är som sagt främst en skyddsmekanism och det handlar om tolkning av omständigheterna i varje enskilt fall. Det är sällan två bostadsrättshavare befinner sig i exakt eller i stort sett likartade situationer när saken undersöks närmare Det skulle dessutom innebära ett väsentligt avsteg från likabehandlingsprincipen och minska konkurrensneutraliteten. kom en jämförelsen med balanskravet i kommunallagen (1991:900), KL, vilket innebär att underskotten ska regleras under de följande tre åren När en kommun väljer att bilda ett aktiebolag måste hänsyn tas till två regelsystem; kommunallagen (2017:725), KL, som gäller för kommunen och aktiebolagslagen (2005:551), ABL, som gäller för aktiebolaget Bestämmelserna, som återfinns i kommunallagens andra och åttonde kapitel, syftar till att skydda kommunmedlemmarna mot att kommunerna överutnyttjar sin handlingsfrihet. De principer som avses i detta sammanhang är likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen och principen om förbud mot retroaktiva beslut Likhetsprincipen är ett begrepp inom juridiken.Principen innebär att alla är lika inför lagen, och att lika fall skall behandlas lika. Principen innebär inte att alla beslut skall vara lika, utan att fall där de sakliga förutsättningarna är lika skall bedömas på samma sätt

 1. Förbudet mot gynnande av enskild är en hörnsten i den kommunala verksamheten och bottnar i den hänsyn till allmänintresset som kommunerna ska visa, liksom grundläggande demokratiska värden om likabehandling och objektivitet
 2. Tidigare fanns dock denna princip endast genom en indirekt syftning i den tidigare kommunallagen, något som alltså åtgärdades i den nya kommunallagen. Ett tidigt förslag till den nya lagen föreslog att likställighetsprincipen skulle formuleras på detta vis: Kommuner och landsting får inte särbehandla någon medlem utan lagstöd eller annan särskild grund
 3. 3. De nya föreskrifterna i 8 kap. 4 och 5 §§ skall, trots vad som föreskrivs i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:550) om ändring i kommunallagen (1991:900), tillämpas även i fråga om kommunalförbund som bildats före den 1 januari 1998. 2004:77
 4. Egenansvar och likabehandlingsprincip ska vara en självklarhet 2018-03-12 För oss moderater är det viktigt att tydliggöra egenansvaret och att alla kommunmedlemmar behandlas lika så som kommunallagen föreskriver

Likabehandlingsprincipen i kommunallagen anger att Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, Eftersom likabehandlingsprincipen endast tar sikte på förhållandet mellan kommunen och dess egna medlemmar så är det med andra ord godtagbart enligt paragrafen att kommunen endast upplåter kolonilotter åt de egna medlemmarna Likabehandlingsprincipen Gäller den offentliga förvaltningen -RF 1:9 Innebär att man i verksamheten ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet Myndigheternas beslut ska inte gynna eller missgynna enskilda utan att detta i sig har stöd i lag • Krav på konsekven Kommunallagen <kgp:announced>Utkom från trycket den 4 juli 2017</kgp:announced> utfärdad den 22 juni 2017. Grunderna för den kommunala verksamheten Kommuner och regioner. Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0835. 1. likställighetsprincipen, en i rättspraxis utvecklad och numera i kommunallagen lagfäst kommunalrättslig (11 av 72 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse KL Kommunallagen . KVFS Kriminalvårdsverkets författningssamling . LMA Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade . LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall . LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

Kommunerna främjar jämställdhet och likabehandling av

1 Regeringens proposition 2016/17:171 En ny kommunallag Prop. 2016/17:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 201 Likabehandlingsprincipen och Astridgården. Av Veronica Kerr, 13 september 2017 kl 15:47, Det kan INTE vara så att den viktiga likställighetsprincipen i Kommunallagen innebär att det är centralortens sätt att tänka och behandla medborgarna som ska vara allenarådande när det visat sig att det fungerar bättre ute i kommundelarna Kommunallagens likabehandlingsprincip är en viktig utgångspunkt för behovet av riktlinjer för mobilitet och parkering. Bedömningen om lämp - ligt utrymme för parkering ger konsekvenser för enskilda byggherrar i form av bland annat byggkostnader och möjlig byggrätt Den kommunala likabehandlingsprincipen (kommunallagen (1991:900) 2 kap. 2 §) ska vara rådande norm när det gäller nyttjandet och försäljning av kommunal mark. Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ger kommunen planmonopol, det vill säga rätten att ensam besluta om hur all mark inom kommunens gränser ka likabehandlingsprincipen (Kommunallagen 2 kap. 2 §). Dokumentet skall ge tjänstemännen ett tydligt verktyg att förhålla sig för att genomföra uppdraget på ett korrekt sätt. INLÖSEN AV FASTIGHET. Enligt Plan- och bygglagen har kommuner rätt att lösa in mark avsatts till allmänna platser fö

socialsekreterare i arbetet för en rättssäker utredning utifrån kommunallagens likabehandlingsprincip. Riktlinjerna innebär dock inte någon inskränkning i den enskildes rätt att i enlighet med socialtjänstlagen få en individuell prövning av sin ansökan Likställighetsprincipen i kommunallagen 2 kap 2 § innebär att kommunen ska behandla sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat Likställighetsprincipen Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något anna Likställighetsprincipen sakliga skäl för något annat Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen - Vi följer likabehandlingsprincipen i kommunallagen, säger kommunalrådet Benny Augustsson. Dela på Facebook; Dela via E-post; KONTAKT. Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg. Besöksadress: Sundsgatan 29. Telefon växel: 0521-72 10 00. E-post myndigheten: kommun@vanersborg.se I.P. överklagade kommunstyrelsens beslut hos förvaltningsrätten och anförde att det stred mot likabehandlingsprincipen i skollagen (2010:800). Domskäl Förvaltningsrätten i Malmö (2013-01-11, ordförande Westberg) yttrade: Förvaltningsrätten har att pröva överklagandet i den ordning som stadgas i 10 kap. kommunallagen (1991:900) , KL

Kommunallag (2017:725) Svensk författningssamling 2017

 1. likabehandlingsprincipen i kommunallagen i beaktande. På eftermiddagen är det många barn som stannar på fritidshem efter skolan och erbjuds särskild skolskjuts hem enligt vårdnadshavares önskemål. För den särskilda skolskjutsen innebär det en topp av ett stort antal resande sent p
 2. Likabehandlingsprincipen eu. Lunds kommun och Uppsala kommun bryter mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen när de förser EU-migranter med boende, så ger Kalmar kommun inte upp sina planer på att fortsätta försörja EU-migranter ; 32006L0054 - EN - eur-le
 3. o Likabehandlingsprincipen, enligt kommunallagen, beaktats. o Samarbetet präglas av öppenhet och kan granskas av allmänheten utan risk för bristande tilltro. 2.2 Skriftlig överenskommelse Överenskommelse om samarbete ska alltid upprättas för att fastställa samarbe-tets arbets- och ansvarsfördelning. Avtalet ska innehålla
 4. till. De fyra viktigaste och mest betydelsefulla är kommunallagen, jordabalken, plan- och bygglagen, samt lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Den kommunala likabehandlingsprincipen, kommunallagen 2 kap. 2 § (SFS 1991:900), ska vara rådande norm när det gäller nyttjandet och försäljningen av kommunal mark

Offentlig rätt - Offentlig rätt i vid bemärkelse ingår statsrätt processrätt och förvaltningsrätt som alla reglerar myndigheternas roll gentemot medborgarna samt myndigheternas interna relationer Därför är tillfälliga boendelösningar helt i enlighet med kommunallagens likabehandlingsprincip. Denna princip frångår vissa socialdemokratiska kommuner när de tvingar det allmännyttiga bostadsbolaget på orten att öronmärka förstahandskontrakt åt nyanlända Den kommunala likabehandlingsprincipen, kommunallagen 2 kap. 2 § (SFS 1991:900), ska vara rådande norm när det gäller nyttjandet och försäljningen av kommunal mark. I jordabalken (SFS 1970:994) regleras rättsliga bestämmelser angående fast egendom

Kommunal kompetens - Advokat fastighetsrätt Sundström & C

I en artikel nyligen hävdade Helsingborgs Dagblad att helsingborg.com kunde tänkas bryta mot lagen då den inte följde likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Jag har skrivit om det i en tidigare text om inspiration och stolthet.De baserade sin text på ett mailsvar från stadsvetare Jan Turvall är skyldigt att följa likabehandlingsprincipen, kommunallagen 2 kap 2 §. Offentlighetsprincipen gäller inte för en entreprenör men kommunen är ändå skyldig att i avtalet verka för allmänhetens insyn i verksamheten. Det kan till exempel ske genom att entreprenören görs skyldig att kontinuerligt förs folkslag, är därför inte förenligt med kommunallagen och likabehandlingsprincipen, Detta till trots är majoriteten uppenbarligen beredd att bryta mot likabehandlingsprincipen genom inrättande av denna camping. Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene Surwiek: 1

Vad innebär likabehandling ? För demokratisk rättvis

Kommunallagen har bland annat bestämmelser om rösträtt i kommunalval och valbarhet till fullmäktige. Rösträtt i kommunalval har finska medborgare och medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen och isländska och norska medborgare som senast på valdagen, dvs. 18.4.2021, fyller 18 år och som har kommunen i fråga som sin hemkommun 26.2.2021 enligt uppgifterna i. 2 kap. 2 § kommunallagen (likabehandlingsprincipen) Taxa antagen av KF20160616 § 75 KA216/245. SBN80 hänvisar tillgänglighet för rullstol till offentliga lokaler. Denna sjöbod är inte offentlig utan privat sjöbod på arrendemark. I arrendet står det att marken arrenderas ut i befintligt skick. Beslutsunderlag SBN80 Bild sjöbo Enligt 2 kap. 8 § kommunallagen förbjuds kommuner att ge individuellt inriktad stöd till enskilda näringsidkare, om det inte finns synnerliga skäl för det. Det skulle dessutom innebära ett väsentligt avsteg från likabehandlingsprincipen och minska konkurrensneutraliteten

Likabehandlingsprincipen lagen

Vilka regler styr kommunens handlande - Politikerhandboken

Att detta krav finns kan härledas till likabehandlingsprincipen (likställighetsprincipen) i kommunallagen som anger att alla ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Du ska alltså i egenskap som exploatör och byggaktör veta vilka krav och villkor som gäller vid en markanvisning, och samma krav och villkor ska gälla samtliga exploatörer och byggaktörer Om likabehandlingsprincipen vid kommunalt inköp av mc-fastighet Likabehandlingsprincipen. I kommunallagen 2:2 finns paragrafen som anger att kommuner ska behandla sina medlemmar lika - Går det verkligen att byta fot så här. Man kan helt klart tolka detta som en ny ansökan och då ska den ha varit inne den 28 februari det året i så fall. Och ska Parkhallen få söka driftbidrag måste alla kulturföreningar få göra det enligt likabehandlingsprincipen i kommunallagen Ärendet gick så långt som till förvaltningsrätten som fastslog att avtalet mellan Malå kommun och Malå Ridklubb (MRK) måste göras om. Detta för att skapa rättvisa mellan klubbarna eftersom avtalet strider mot likabehandlingsprincipen enligt kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutade om uppsägning den sista mars i år I offentliga upphandlingar där det kan uppstå intressekonflikter behöver myndigheten eller organet säkerställa likabehandlingsprincipen, dvs att alla leverantör ges samma förutsättningar. I övrigt är det jävsreglerna enligt förvaltningslagen och kommunallagen som gäller

Likställighetsprincipen - Wikipedi

 1. - Enligt deras ordalag är vi en elitförening, säger Palmqvist men hänvisar till likabehandlingsprincipen enligt kommunallagen samt barnkonventionen som även omfattar idrott. Palmqvist funderar också på om volleyboll- och innebandyklubben, som också har lag i högre divisioner, ska vara med och betala den nya idrottshallen då den byggs
 2. Källa: Hovrätt Målnr/Dnr: 2014-T 1064 Beslutsdatum: 2015-06-09 Organisationer: RYM Markutveckling AB Haparanda kommun Jordabalken (JB inkl. Hyreslagen) - 4 kap 4 § Kommunallagen - 2 kap 3 § Kommunallagen - 2 kap 8 § Regeringsformen (RF) [utdrag] - 1 kap 9 § Ett bolag hade ingått avtal med en kommun i syfte att bolaget för kommunens räkning skulle exploatera visst område och att.
 3. Historiskt. Överklaganden om Slussen utan bifall. Publicerad: 26 September 2013, 10:45 När staden slöt en överenskommelse med Atrium Ljungberg om Glashuset på Slussen inkom ett antal överklaganden som bland annat tog upp likabehandlingsprincipen och förbudet mot individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare
 4. Intressekonflikter och jäv - klarar Sverige sina åtaganden? Rättsfallsanalys Anna Ulfsdotter Forssell och Oscar Jansson, Advokatfirman Delphi, refererar en dom från EU-domstolen rörande intressekonflikter i upphandlingssammanhang. De analyserar även Genomförandeutredningens förslag i förhållande till denna nya praxis
 5. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-05-17 Utskottet vård och omsorg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
 6. Tveksamt om det är förenligt med kommunallagens likabehandlingsprincip att de som tar med sig fritidshussopor till permanentbostaden befrias från både grundavgift och hämtningsavgift för fritidshuset, så som beslutet blev i Orsa. Till skillnad från Orsa beslutade Älvdalens fullmäktige att följ

Begränsa eller slopa helt skattebefrielsen för miljöbilar och gör om trängselskatten till en avgift om den blir permanent efter folkomröstningen. Det skriver miljöforskaren Per Kågeson på DN debatt på tisdagen. Han anser att undantagen från miljöbilar strider mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen och att miljöbilarna bidrar lika mycket ti.. av kommunallagen (likabehandlingsprincipen) att Bollebygds kommun tar ansvaret över kollektivtrafiken mellan kransorterna och centralorten De vill att: - Bollebygds kommun köper, lånar eller hyr en lämplig storlek på buss som byabuss till Töllsjö. - Bollebygds kommun omgående tar kontakt med berörda ideell Lugi motion överklagar kultur- och fritidsnämndens beslut om återbetalning.Ett överklagande har sänts in till förvaltningsrätten.Kultur och fritid har på sig till den 31 mars för att svara Kommunallagen -likabehandlingsprincipen . Hässleholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L Sammanträdesdatum 2013-09-23 Diarienummer 2013/352 003 Kommunfullmäktige § 119 Förslag till ny renhållningsordning för Hässleholms kommun Beslu

5 vanligaste misstagen avseende likhetsprincipen

Detta betyder inte att kommunallagens likabehandlingsprincip åsidosätts genom planen. Det är inte rimligt att vid planläggning och avvägning mellan olika intressen ha som utgångspunkt att varje enskild fastighet ska tillförsäkras en minst lika stor värdeökning som omgivande fastigheter Den kommunala likabehandlingsprincipen (kommunallagen 2 kap. 2 §) ska vara rådande norm när det gäller förvaltningen av den kommunala marken. BAKGRUND OCH SYFTE Kalix kommun har en markreserv på närmare 1500 ha (varav närmare 400 ha är produktiv skogsmark och ca 40 ha är avsatt för industriändamål) att förvalta

Frågor och svar fristående skolor, bidrag - SK

Av likabehandlingsprincipen följer en skyldighet för upphandlande myndighet att kontrollera, förhindra och upptäcka intressekonflikter samt att åtgärda dessa.13 Vidare fäster regeringen stor vikt kring de jävsbestämmelser som finns i både FL och KL Den kommunala likabehandlingsprincipen (kommunallagen (1991:900) 2 kap. 2 §) ska vara rådande norm när det gäller nyttjande och försäljning av kommunal mark. Plan-och bygglagen (2010:900), PBL, ger kommunen planmonopol, det vill säga rätten att ensam besluta om hur all mark inom kommunens gränser kan användas. Vem som helst kan begär Men något köp har inte genomförts, en månad efter att fullmäktige tog sitt beslut överklagades detsamma till förvaltningsrätten. Bakom överklagan står en privatperson anser att ett köp av idrottsplatsen skulle bryta mot kommunallagens likabehandlingsprincip

Prövningen att hänsyn får tas till intresset av nyetablering går emot den princip om likabehandlingsprincipen som annars gäller mellan olika enskilda huvudmän samt mellan enskild och kommunal huvudman. Utredningen kommer fram till att det riskerar att bryta mot kommunallagen,. Tjänsteskrivelsen hävdar också att ett bygglov för uteserveringen kan bryta mot kommunallagens likabehandlingsprincip eftersom andra näringsidkare i centrum inte fått bygga på kommunal mark och i strid mot detaljplanen Grunden i överklagan var återigen kommunallagens likabehandlingsprincip 2§2, att beslutet är diskriminerande då förmånen enbart ges till barn som åker med kommunens skolbussar och inte de som åker med Skånetrafikens bussar eller taxi. Vidare även att det är diskriminerande mot de som inte har syskon som inte får någon syskonförmån

Kommunal kompetens och kommunägda aktiebolag - vad gäller

 1. Det kan strida mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen, som säger att alla medborgare ska behandlas lika. Elsparkcyklarna är så nya att det här inte har prövats juridiskt. Jan Valeskog tycker att de styrande i Stadshuset saknar viljan att ta seriöst på frågan med legalitet
 2. I sin anmälan hävdade mannen att Herrljunga bröt mot kommunallagens likabehandlingsprincip. Men nu har alltså länsrätten godkänt kommunens beslut
 3. skad biltransportefterfrågan
 4. Om kommunen hr en föråldrad plan med bostäder på allmän platsmark bör den givetvis ändras/göras ny och inte bara plåstra såren för en av de drabbade fastigheterna. Skulle man även kunna blanda in kommunallagens likabehandlingsprincip
 5. Affären överklagades av Sture Nilsson (S), ordförande för kommunrevisionen, som ansåg att den stred mot kommunallagen när det gäller likabehandlingsprincipen
 6. • Vi hänvisar till kommunallagens likabehandlingsprincip. • Medel från välfärdsfonden som är avsedda för välfärdsutveckling i kommunen ska inte användas till den här typen av affärer. • Underlaget till förslag till beslut var både bristfälligt med för lite information och bakgrund samt skickades ut sent till kommunstyrelsens ledamöter

Likhetsprincipen - Wikipedi

 1. kommunallagen. Den kommunalrättsliga princip som det i första hand skulle bli aktuellt att pröva om ordningen med e-förslag lever upp till är likabehandlingsprincipen. Den ordning Strängnäs kommun har för e-förslag har inte bedömts strida mot principen. Det skulle dock i sammanhanget vara lämpligt att se över regleringen av e-försla
 2. annan, utan att bryta mot kommunallagens likabehandlingsprincip (Kommunallagen 2017:725, 3 §) eller förvaltningslagens krav på opartiskhet (Förvaltningslag 2017:900, 32 §). Vill politiken fortsättningsvis lämna bidrag till denna typ av organisationer föreslår förvaltningen att särskilda riktlinjer tas fra
 3. Tjänstemannaförslaget var att nämnden skulle säga nej till bygglovet. Skälen var flera. Det strider mot både detaljplanen som säger att torget är allmän plats och mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen eftersom andra fastighetsägare inte fått bygga på kommunal mark i centrum
 4. likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Beslutsunderlag : Social-och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2017 Rapport Fallprevention och gratis broddar daterad den 3 oktober 2017 : Kommunstyrelsens protokoll den 27 januari 2017 § 1
 5. Det handlar om rättvisa och att följa likabehandlingsprincipen i kommunallagen liksom bestämmelserna i socialtjänstlagen.-Det handlar även om god ekonomisk hushållning, Det är inte rimligt att kommunerna ska betala för det som är statens ansvar. Dessutom är det inte förenligt med likabehandlingsprincipen, säger Carina Wutzler
 6. Likabehandlingsprincipen kommer även till uttryck i kommunallagen. Kommunallagens regler innebär bl.a. • att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat • att stöd till föreningar ska vara av allmänt intresse
 7. Vad säger kommunallagen? Vi kan väl titta vad kommunallagen säger om likställighetsprincipen. Vi hittar den mycket riktigt i kommunallagens 2 kap 2§: 2 § Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat

En av kommunallagens grundpelare handlar om lika behandling av medborgare, företag och organisationer. Regleringen förenligt med likabehandlingsprincipen i kommunallagen? Stockholm den 26 september 2019. Jan Valeskog (S) Oppositionsborgarråd . Author: Adam Valli Löfgre Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Förskole- och grundskolenämnden 2019-04-01 1-32 Plats och tid Förskole- och grundskoleförvaltningen, stadshus B, lokal B1, kl. 08.30-15.05. ajournering för lunch 12.00-13.00 Beslutande Hanna Netterberg (M), ordf. Linda Berggren (S), vice ordf

Otillåtet gynnande av enskild Minile

Nu tycker Färjestadbon Yngve Karlsson och hans grannar att de andra i området borde få samma möjlighet, och hänvisar till kommunallagens likabehandlingsprincip Enligt kommunallagen gäller likabehandlingsprincipen. Lotta Björklund säger att MittHem har ca 5 700 lägenheter, med en del nyproduktion på gång. Timråbo har ca 1 500 lägenheter och också lite nyproduktion i Timrå centrum Enligt överklagandet framförs att besluten i utbildningsnämnden och kommunfullmäktige torde strida mot kommunallagens likabehandlingsprincip Om likabehandlingsprincipen vid kommunalt inköp av mc-fastighet. Likabehandlingsprincipen. I kommunallagen 2:2 finns paragrafen som anger att kommuner ska behandla sina medlemmar lika. Då undrar man osökt i hur många ärenden kommunen brukar handla först för att fjorton dagar senare fatta beslutet som skulle föregått handlingen

Likställighetsprincipen Minile

Det strider mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Det är en katastrof att behandla kommuninvånare på det viset, säger KarlEric Karlsson på Åkaregränd. Fyra av fem vill byta Men så visar det sig att själva hanteringen av Ljusstråk, som förvisso från början var en helkommunal angelägenhet, inte stämmer överens med likabehandlingsprincipen i kommunallagen - och det blir ett jävla liv. Den ena sidan kräver rättvisa och den andra sidan hotar med nedläggning Är det OK ur ett likabehandlingsperspektiv med förskottbetalningar för stödja leverantörer. Då mot bakgrund av den krissituation vi befinner oss i, dvs. kan man kringgå LOU och hjälpa vissa leverant

INTERPELLATION 21 aug 2019 Arbetsformer för kommunfullmäktiges politiker Till Kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M). 1. Inledning och bakgrund Ett dokument framtaget av kommunledningskontoret den 23/7 innehållande ett antal direktiv riktade till nyblivna fullmäktigeledamöter väcker en rad frågor rörande synen på den politiska tågordningen i kommunen, intern kommunikation. Jäv uppkommer ganska frekvent vid upphandlingar, men det är inte alltid som det upptäcks eller hanteras på ett korrekt sätt. Christian Härdgård och Joel Fingal, Advokatfirman Delphi, reflekterar över vad en upphandlande myndighet bör tänka på Nu väljer man att ignorera två lagstiftningar, alkohollagstiftningen när det gäller skattebetalningar och kommunallagen när det gäller likabehandlingsprincipen. Vi som politiker företräder det offentliga och styr över de skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd såsom skola och omsorg

Bestämmelserna i 2 kap. kommunallagen skall garantera att kommunerna verkar för kommunmedlemmarnas bästa. Bland dessa bestämmelser kan nämnas lokaliseringsprincipen, likabehandlingsprincipen och bestämmelser om självkostnad vid avgiftssättning laglighetsprövning i 13 kap. kommunallagen (2017:725). YTTRANDE Vi instämmer i utredningens bedömning att • Upplåtelseformen inte bör regleras i detaljplanen. • Reglering endast bör ske för hyresrätter och på mark som ägs av kommunen. Vi tillstyrker i princip • Utredningens förslag Vi anser at Han hänvisade till likabehandlingsprincipen i kommunallagen, den fria etableringsrätten och att stan skulle vinna på att få ett nytt elitlag. Reaktionerna från framför allt Sirius har varit. KORRUPTION I OFFENTLIG UPPHANDLING 7 VAD R DET OCH HUR KAN DET FÖREBYGGAS? 4 NÅGRA RÖDA FLAGGOR ATT SE UPP FÖR Här har vi samlat några varningstecken, eller röda flaggor

 • Takvåning stockholm till salu.
 • Yoseob beast.
 • Lena endre.
 • Peta lista djurtestat smink.
 • Kan även kallas amerikanskt.
 • Disney world resort orlando wikipedia.
 • Hushållens utgifter 2017.
 • Nibe compact 200 mått.
 • Stalon victor test.
 • Fem myror är fler än fyra elefanter f.
 • Bibimbap recept vegetarisk.
 • Tinder b.
 • Partille cup 2018 funktionär.
 • Axkid minikid eller britax max way.
 • Förlägen definition.
 • Confed cup final.
 • Reservierungssystem uni heidelberg altstadt.
 • Virginia woolf books.
 • Dricksglasets historia.
 • Vad är ackumulerad inkomst.
 • Drottning amalia.
 • Kfc.
 • Spanska språket.
 • Cream cheese frosting till tårta.
 • Hiatus hernia.
 • Kundaliniyoga byxor.
 • Första järnvägen i sverige.
 • Jula transformator led.
 • Sanotint färgkarta.
 • Lägenheter karlstad orrholmen.
 • Nederländerna officiella språk frisiska.
 • Nordfront.
 • Utveckla sin pedagogiska förmåga.
 • Sas hawaii.
 • Lov om dyrehold.
 • Opec focus.
 • Alfa romeo 4c 0 100.
 • Slumpen är ingen tillfällighet recension.
 • Cvk barn.
 • Mjuk bh.
 • Fingerdockor familj.