Home

Åkerböna skörd

Forskare från SLU har undersökt hur odling av åkerböna skulle kunna påverkas av ett förändrat klimat. Skörden minskade kraftigt i bestånd som stressades av torka, bladlöss eller både och. Oavsett.. Insektspollinering gav kraftigt ökad skörd av åkerböna, även vid torka och bladlusangrepp SLU 9 november, 2020 Humaniora , Miljö , Skogs och jordbruksvetenskap Forskare från SLU har undersökt hur odling av åkerböna skulle kunna påverkas av ett förändrat klimat

Forskare från SLU har undersökt hur odling av åkerböna skulle kunna påverkas av ett förändrat klimat. Skörden minskade kraftigt i bestånd som stressades av torka, bladlöss eller både och. Oavsett stressnivå gav dock pollinerande humlor en rejäl skördeökning Skörden minskade kraftigt i bestånd som stressats av torka, bladlöss eller både och. Bevattning hjälpte inte de redan stressande plantorna. Men oavsett stressnivå åstadkom humlor en rejäl skördeökning, visar forskare vid SLU som undersökt hur odling av åkerböna kan påverkas av ett förändrat klimat Åkerböna finns som brokblommig eller vitblommig sort. Generellt sett kan man säga att de brokblommiga är mer högvuxna, ger högre skörd, har bättre etableringsförmåga, står emot ogräs bättre och har en senare mognad. Det vitblommiga mognar tidigare, men framförallt har de lägre innehåll av tanniner Ett tänkbart alternativ är åkerböna som är bra både för jord och växtföljd och som redan odlas alltmer i Sverige. Dock har åkerbönan dåligt rykte, som sena skördar och sjukdomar och att den som många andra baljväxter innehåller antinutritionella substanser, ämnen som påverkar hur fodret bryts ner och tas upp i mage och tarm

Insektspollinering gav kraftigt ökad skörd av åkerböna

Åkerbönorna som erbjuds här kallar jag för Svenska favabönor och de är odlade av ekocertifierade bönder i Västra Götaland, verksamheten är KRAV-certifierad (krav nr: K18727354). Åkerbönor odlas idag uteslutande som proteinfodermedel för mjölk- och köttdjur, fastän det är utmärkt som mat också för oss Blålupin är inte värdväxt för ärtrotröta eller rotröta, så den kan odlas i en växtföljd med trindsäd. Det finns två typer av blålupin, förgrenade sorter och oförgrenade sorter, och de skiljer sig åt i egenskaper som skörd, mognad och ogräskonkurrens. Broschyr: Ekologisk odling av åkerböna; Broschyr: Ekologisk odling av ärto att åkerböna är en gröda som kräver svåruppnåeliga odlingsförhållanden, skörd och grad av angrepp. Sammanfattningsvis har resultaten visat att åkerböna är en gröda som anses värdefull och odlingssäker av de Halländska lantbrukare som deltagit i studien

 1. Vitblommig åkerböna med god stjälkstyrka. Något senare mognad. Gloria: Vitblommig tanninfri böna med bra skörd och relativt kort planta med medelgod stjälkstyrka. Julia: Brokblommig åkerböna som ger hög proteinskörd. Relativt lång sort med bra stjälkegenskaper. Tiffany: Högavkastande brokblommig sort med låg tusenkornvikt och.
 2. rotsystem. Åkerböna gror vid låga temperaturer och är relativt frosttålig. Åkerbönan har en lång utvecklingstid och bör därför sås tidigt. - Plöjning efter skörd är att rekommendera för att hindra chokladfläcksjukan att sprida sig från skörderester påföljande säsong. 1.4 sortval - Välj motståndskraftig sort
 3. För den enskilde odlaren kan en bra pollinering i höstoljeväxter ge ända upp till 15 procent ökad skörd och i våroljeväxter upp till 20 procents ökad skörd. I röd- och vitklöverfrö står så gott som hela skörden på spel utan fullgod pollinering och i åkerböna höjer humlor skörd så väl som kvalitet
 4. Åkerböna och ärt bör tillföras fosfor och kalium utifrån skördenivå och jordens P- och K-klass. Rekommendationerna angivna i tabellerna gäller fastmarksjordar. På mulljordar med låg volymvikt bör P-ALvärdena justeras. Mikronäring. Åkerböna är känslig för borbrist. Bor kan tillföras t ex genom bladgödsling med Bor 150

Förhållandet är åkerböna 40-45 st och spannmål 180-220 st/m2. Om det är möjligt kan man så bönan via gödselbillarna som ger ett luftigare bestånd. I växtföljden de bästa skördarna efter höstspannmål Åkerns grundkondition inverkar betydligt på skörden från skiftet. De skörden av åkerböna och Martin Sundberg med avsnittet om slangensilering av åkerböna. Nils Jonsson har bidragit med övriga avsnitt samt sammanställt rapporten. Projektstödet är beviljat av Jordbruksverket inom Axel 1 Modulering. Ett stort tack riktas till alla som på olika sätt bidragit till projektets genom att använda åkerböna för humankonsumtion. I det här projektet har vi undersökt ett antal olika sorter vad gäller skörd, proteinhalt mm och samtidigt tagit fram en skörd av ett flertal olika åkerbönssorter odlade på samma mark för att kunna användas i tester till olika typer av råvara i livsmedelindustrin Skörden av åkerböna blev låg under det extrema året 2018 med mycket höga temperaturer och torka. Jämförelsen i sortförsöket blir på grund av året svårt att dra några slutsatser av. Efter skörden gjordes en provsmakning av 11 olika sorter från försöket Plöj efter skörd av åkerböna. Så inte in vall i åkerböna. Svampen övervintrar som sklerotier på vissna plantrester. Sporerna sprids med vind och regn. Angreppet sker oftast på eftersommaren, men ju tidigare, desto allvarligare skador och större skördebortfall. I äldre litteratur uppges kalcium och magnesium ha sto

Ökad skörd av åkerböna med insektspollinering - Agriprim New

 1. är officiell statistik om skördarnas storlek på riksnivå
 2. Jämförelse mellan sojaböna och åkerböna som proteinfoder till växande grisar Foto: Liv Spellerberg Malin Åberg Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, 492 Uppsala 2014 Degree project / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management, 492 Examensarbete, 15 h
 3. Skörd Plantorna blir redan från början väldigt kraftiga och passar bra som ett litet naturstaket i köksträdgården. De flesta sorter blir höga och ska därför ha bra stöd. Färska bönor skördas när baljorna är välfyllda och gröna. Om bondbönorna ska torkas låter man plantorna vissna ner helt och baljorna bli svarta innan skörd
 4. Odlingen av åkerböna ökade under 2000-talet ända fram till toppåret 2017 då arealen nådde 31 000 hektar. Torkan 2018 ledde till mycket dåliga skördar av den torkkänsliga grödan och 2019 rasade odlingen. - Båda åren blev det små volymer på grund av torkan och på grund av efterverkan av torkan
 5. Utifrån skördarna beräknades LER (Land Equivalent Ratio) som är ett mått på om samodlingen är mer effektiv jämfört med odling i renbestånd på samma yta. LER beräknades enligt formeln: LER=(skörd SM /skörd RM) + (skörd SÅ /skörd Rå) Där S = samodling, R = renbestånd, M = majs och Å = åkerböna. Om LER är > 1 ä

De som har testat ensilering av åkerböna i renbestånd är nöjda med resultatet och har tyckt att spillet inte har varit så stort och dessutom att korna gillade fodret. Åkerbönorna behöver vara väldigt mogna, på väg att vissna ordentligt, för att de ska gå att hantera och hacka. Så en gröda till för skörd eller bete i hös Runåbergs fröer saluför utvalda och väl testade frösorter för nordiskt klimat, med speciell tonvikt på gamla fina standardsorter. Vi odlar vissa frösorter själva och kan erbjuda ekologiskt odlat frö av dessa. Vi har grönsaksfrö, kryddfrö, blomsterfrö och groddfrö. Även vissa tillbehör

Humlor kan rädda skördarna vid förändrat klimat

 1. Efter skörd ska åkerbönorna fraktas till Lantmännen i Norrköping. De torkar bönorna som senare ska användas till foder. - Nischgrödorna lämpar sig inte för de torksilor vi har, därför levererar vi åkerbönan otorkad till Lantmännen. Det är inte optimalt att frakta grödorna så långt med tanke på transportkostnaderna
 2. osyraprofil - lågt metionininnehåll 2. Antinutritionella substanser (ANS) - proteashämmare, vicin och convicin, tanniner, 3. Proteininnehåll lägre än i t ex soja Kringgås genom: (1, 3) Klok foderoptimering (2) Hantera AN
 3. skade kraftigt i bestånd som stressades av torka, bladlöss eller både och
 4. Åkerböna På många håll har årets praktiska åkerbönsodlin-gar haft stora problem med skördeförhållandena. Fuego, som i år blivit mätarsort, givit högst skörd i försöken. Ser man till fl erårsmedel ligger Fuego, Julia och Isabell i topp. De två sistnämnda är även nyheter på marknaden inför 2013
 5. Ett tänkbart alternativ är åkerböna, som redan odlas alltmera i Sverige. Åkerböna kvävefixerar och har djupa rötter, bådadera är bra för jord och växtföljd. Men åkerböna har lite dåligt rykte för sena skördar och sjukdomar. Åkerböna innehåller också antinutritionella substanser, ämnen som påverkar hur fodret bryts ner och tas upp i mage och tarm
 6. Sveriges totala produktion av baljväxter uppgick 2017 till 205 000 ton. De vanligaste grödorna är ärta och åkerböna. Merparten används som foder. Av de baljväxter som används till humankonsumtion är gröna ärter (även kallat konservärter) vanligast, med en skörd på cirka 12 000 ton

Rotpatogener i åkerböna och ärt Bönsmyg i åkerböna Slutsatser Rotröta - ett stort problem, som inte går att bekämpa. Aphanomyces i ärt och Phytophthora i ärt och åkerbönor Mycket viktigt med en ordnad växtföljd för att undvika problem! Helst 8 år mellan mottagliga grödor. Alt. testa jorden före odling Åkerböna 3 500 152 21 49 5 5 67 46 161 Tabellen visar exempel hur mycket växtnäring som går förlorad från åkermarken då skörden förs bort från fältet. (Källa: Värdena i tabellen är beräknade utifrån medeltal i Fodermedelstabeller för Idisslare och Gris, SLU.) *kg ts/ha Skörden för bort stora mängder växtnärin Åkerböna: Åkerböna Höstvete, foder Här kan du se Lantmännens Pool 1 och Svenska Foders slutpriser vid skörd som publiceras i december varje år. Priser i kr / kg. Pris på grovfoder. Under ett överskottsår får man som säljare oftast nöja sig med att få ersättning för pressning och plastning Odlingen av åkerbönor har inte återhämtat sig efter 2018 års dåliga skörd. År 2019 odlades 18 000 hektar med åkerbönor och år 2020 visar den preliminära statistiken att odlingen omfattar 20 000 hektar

VÅRA VÄXTER Insektspollinering gav kraftigt ökad skörd

Rapp - Scandinavian Seed

Odling och torkning av åkerböna - Jordbruksaktuell

Utsädesmängd och radavstånd i åkerböna Seniorkonsult Nils Yngveson, HIR Malmöhus AB E-post: nils.yngveson@hush.se Försöksvärdar L7-618 2011 Högst skörd har utsädesmängden med 60 frö/m2 gett, men en minskning av utsädesmängden till 40 frö/m 2 har inte gett e Spridningen i skörd per hektar under de sex år som granskats är från minus 15 procent till plus 10 procent på riksnivå. Detta jämfört med genomsnittet för perioden. Figur 1. Beräknad marknadsbalans för ekologiskt foder 2010. Överskott även vid låg skörd Underskott vid låg skörd men överskott vid hög. Underskott även vid hög. skörd av de mogna fröna T.ex. åkerböna, ärt, lupin, brun böna, vicker, sojaböna, lins. Odlas även som grönfoderväxter, d.v.s. för skörd och ensilering av all biomassa ovan stubbhöjd. Baljväxter till livsmedel och foder 2018-09-18, Georg Carlsson Åkerböna Växtodlaren Mats Wennberg utanför Uppsala hyr in honungsbin för att öka skörden. På vitklöverfrö kan de små insekterna ge en skördeökning värd 5 000 kronor per hektar. Mats Wennberg, Ärentuna prästgård, hyr in honungsbin av en biodlare i närheten för att öka sin skörd av främst vitklöverfrö och åkerböna

Åkerböna i grisfoder, lika bra som soja - oavsett sort

VÅRA VÄXTER | Insektspollinering gav kraftigt ökad skörd av åkerböna, även vid torka och bladlusangrepp. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET (SLU) — Forskare från SLU har undersökt hur odling av åkerböna skulle kunna påverkas av ett förändrat klimat Åkerböna som råvara för bioraffinaderier- en studie av klimatpåverkan . Faba bean as feedstock for biorefineries- climate impact . Hanna Karlsson, Serina Ahlgren, Per-Anders Hansson, Ingrid Strid . Foto framsidan: Jan Lundh . ISSN 1654-9406 . Rapport 067 . Uppsala 2014 . Nyckelord: Proteinfoder, bioethanol, briketter, LC säsongen, bekräftades. Åkerböna/vårvetegrödan skörd (led C) var klöverhalterna på hösten också relativt höga. Avkastning och klöverhalt i vallen Resultaten från Vall I visar att de sena skörde-tiderna av åkerböna/vårvete, dvs led E och F i stort sett genomgående gav de lägsta skördarna (se tabell 1, 2, 3 och 4) En skördetröska (eller bara tröska) är en typ av motorredskap som används i jordbruk för att skörda spannmål.. En skördetröska består, i all väsentlighet, av ett skärbord och ett tröskverk.Skärbordet, vars bredd anges i fot, skär av grödan och matar in den i tröskverket där kornen avskiljs från halm och boss. Halmen kan antingen hackas, varvid den finfördelas och sprids ut. Se våra delbetalningspriser nedan. Gäller leveransavtal, spontanleveranser och inlagringsavtal. Alla priser är kr/kg vid vår anläggning. Utbetalas ca 30 dagar efter leverans

Svenska åkerbönor - svensk-fava

Sen skörd ger mer spill. Avkastningen av grödan ökar med senare skörd men spillet ökar också. Detta faktum kan vara en svår balansgång när man ska bestämma skördetidpunkt. Förtorka grödan vid tidiga skördar om ts-halten riskerar att hamna under 25 %. Konsumtionen av ensilaget kommer annars att försämras Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av höstkorn. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din höstkornodling Skörden av åkerböna minskade med en fjärdedel jämfört med året innan. Det var en bottennotering under de nio år som statistikperioden omfattar. Bovete ny gröda i statistiken. Sommaren 2018 överskred odlingsytan för bovete 2 000 hektar, och därmed upptas bovete i den offentliga statistiken

Emmerson - Scandinavian Seed

Skörden av baljväxter 2018. Den totala skörden av ärter och åkerböna blev 43 respektive 70 procent mindre än året innan på grund av torkan. I år har arealen med baljväxter minskat med 22 procent jämfört med 2018 och odlas preliminärt på 44 100 hektar. Källa: Jordbruksverket, SC R7-0614-2020-004. Åkerböna. Ekologisk odling: Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här Försökets placering: Försöksvärd: Försöksansvarig: Nationell Skörd, kg/ha N i kärna P05 2020-08-19 Note 1.

Slutpriser odlingskontrakt skörd 2019, inklusive odlingstillägg Svenska Foder presenterar idag sina slutpriser på hemsida och i sociala medier kopplade till bolaget. -Årets skörd, 2019, har varit något ojämn geografiskt, säger Victor Ebel, Spannmålsansvarig för Svenska Foder. Men kvaliteterna har självklart varit betydligt bättre än skörd 2018. Med bättre kvaliteter har vi. Samodling av åkerböna och vårvete i fältförsök vid SLU Alnarp. Foto: Erik Steen Jensen. Ökad skörd och mer miljövänlig växtproduktion konstateras av forskare som i 22 fältförsök.

3:e skörd och tröskning snart klar! | Stora Elghammar gård

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellt prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2019 inklusive efterbetalningar. Förra årets skörd innebar att Sverige gick tillbaka till att bli en nettoexportör av spannmål, och då föll också prisnivån tillbaka Odlingssäkerheten för åkerböna är lägre än för spannmål. Det krävs kunskap om lämplig jordart, placering i växtföljden, ogräsreglering, känslighet för skadegörare mm. för att nå bra skördar. Avkastningen är dessutom beroende av bra väder under växtsäsong och i samband med skörd. Åkerböna har en lång växtsäsong SPANNMÅLSKONTRAKT SKÖRD 2020 Jag intygar att jag tagit del av Vallberga Lantmäns kontraktsvillkor och allmänna inköpsvillkor för handeln med spannmål AIS 2014 (obs! AIS 2014 §7 ersätts med * avräkning 30 dagar efter söndagen i leveransveckan) för skörd 2020. Kontraktet skall vara Vallberga Lantmän tillhanda senast den 12 juni 2020 FIGUR 12. Balansen mel[an produktionen och förbrukningen av ekologisk åkerböna och foderärta är relatlvt jämn Over tid_ Vissa år med bättre eller sämre skörd sticker ut, mest av alla 2018 som gav en mycket Iåg skörd. De beräknade underskotten 2019 œh 2020 beror på minskade arealer_ En förklaring kan vara att många blev hel Insekter bidrar med 10 till 40 procent av skörden i åkerböna. Humlor och bin är de vanligaste pollinatörerna. En viktig fördel med fullgod pollinering är tidig baljsättning, snabbare avmognad och tidigarelagd skörd. Det är dock oklart i vilken omfattning pollineringen är skördebegränsande

Banquise - Skånefrö

Börja med ekologisk produktion - Jordbruksverket

Andra halvan maj Mogen skörd sept Grön skörd aug 1,5-2,5 ton Sen skörd Specialtröska? Bönor(Vicia) - Bondböna - Åkerböna Vattenhållande Ävenkallare lägen Tidigt Mogenaug-sept Grönberoende på såtid 3-4 ton Teknikför grönskörd Ärter - Gula - Gröna - Grå Ej för tungjord Tidigt Mogen augusti Grönberoende på såtid 2-4ton. Mycket hög skörd och goda stjälkegenskaper. Finns även som EKO! Åkerböna Banquise Vitblommig åkerböna med mycket hög avkastning. Kort stjälk med god stjälkstyrka. Fuego Brokblommig sort med mycket hög avkastning. Medeltidig mognad och goda stjälk egenskaper Försök Förfrukt Såtid Skörd Ärter Skörd Åkerböna Jordart pH P-AL K-AL Dingle Rågvete 080426 080823 080927 mr.sa.Mo 6,2 III III Tanumshede Havre 080501 - 080926 mmh.ML Örebro Havre 080509 080904 081007 mmh.ML 6,3 III III Dingle (Bohuslän) Försöket anlades i åkerböna på mullrik sandig mojord delar av landet. Sen skörd. delar av landet. Sen skörd. Tabell 2. Om majsen varken når upp i hög ts-skörd eller stärkelseinnehåll är sent skördad helsäd intressant. Korn ger relativt säker stärkelse medan åkerböna/vårvete med låga insatser höjer råproteintillskottet via grovfodret. Låt behovet styra grödvale Och vad kan du så i höst, för skörd nästa år? Ingela Jagne rätar ut frågetecknen. Så så här sent 31 augusti kl 10.35 - Odla med P1 | Sveriges Radi

GEV Reko - Scandinavian Seed

Åkerböna - Forsbeck

Månadens skörd undersöker de nygamla, Den liknar sojabönan både näringsmässigt och till konsistensen. Åkerböna, fababöna och bondböna är olika varianter av samma böna. Åkerbönor har främst använts som foder, men nu finns det sorter som människor kan äta skörd ton Efter Vårvete Quarna 5212 Dacke 5210 Grynhavre Kerstin 5250 Galant 5242 Symphony 5265 Maltkorn Irina 5226 Foderhavre 5270 Foderkorn 5230 Åkerböna 5290 Kontrakterad areal är bindande och skördad vara skall levereras Särskilda inköpsvillkor: 1

Majs SY Actual - Scandinavian Seed

Pollinering gynnar din skörd - Jordbruksverke

Uppsving för åkerböna. Odlingen av åkerbönor ökar stadigt. Årets skörd på nästan 100 000 ton är en ökning med 96 procent jämfört med de senaste fem åren, rapporterar Jordbruksverket Åkerbönorna från skörd 2011 är stora, enligt uppgift kommer utsädet i år ligga mellan 650 och 720 g i tkv, vilket innebär problem vid sådd. Hushållningssällskapet har tagit reda på vad några olika företrädare för såmaskinstillverkare tror om att så åkerböna med tusenkornvikter på 700 gram Kär böna har många namn, vicia faba på latin, bondböna på trädgårdsspråk och favaböna i många delar av världen. Ett forsknings och växtförädlingsprojekt inom SLU Grogrund försöker finna sätt att förädla åkerböna för effektivare odling, för proteinråva i foder och livsmedel hade uppenbarligen stor betydelse, men skördarna av åkerbönorna hade varit drygt 3000 kg per ha under båda åren. Skördeökningen (förstaårseffekten) efter nerplöjda, ej tröskade åker-bönor i jämförelse med skördade bönor blev i det första och andra försöket 17 % respektive 2 % Grödan passar på hans sandiga och grusiga jordar, till skillnad från exempelvis åkerböna som trivs på jordar med mer lera och ger dålig skörd hos honom. Magnus väljer att odla grenade sorter trots problemen med ojämn mognad eftersom de ger en högre skörd. - Det är värt bekymret. Ogrenade sorter ger bara halva skörden

Som växtodlare är målet alltid en hög skörd. Publicerad av Emilia men också havre, råg, åkerböna, lin och ibland maltkorn. I början av maj är vårbruket avklarat och Johan Rosén ser fram emot det kommande växtodlingsåret. - Får vi in kvävet i vetet ser jag en god potential Clearfield® är ett nytt innovativt koncept som ger utmärkt effekt, flexibilitet och tidsbesparing för din ogräskontroll. Clearfields produktionssystem, med produkten Cleravo®, introduceras nu i Sverige för att hjälpa lantbrukarna att förbättra sin rapsodling och därmed sin frö- och oljeskörd Insektspollinering gav kraftigt ökad skörd av åkerböna; Biodlingskalender: November; Biodlarna.se. Digital föreläsning om nordiska bin; Årets Pollinatör Ebba Werner får vägkanterna att blomma; Skriv till föreningens brevlåd

Höstraps DK Explicit med hög skördLischka timotej - Scandinavian Seed, vi kan utsäde!Havre SymphonyHöstraps PR44D06 (H) - Scandinavian SeedBondböna Alexia, skalad KRAV

Här hittar du information om våra produkter. Allt från foder och utsäde till gödning och plast skörd per hektar i vete som sås efter åkerböna istället för vete efter vete. FLER OTEINTIPS. LRF LRF 10 11 101 PROTEINTIPS INTRODUKTION 101 PROTEINTIPS SÅ LÄSER D Svenskodlad åkerböna och lupin ska ge importerad soja en match som råvara till framtidens... Hoppa till innehållet. Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. En orsak till att man vill ha olika sorter till livsmedel och till djurfoder är hur bönan hanteras efter skörd

 • Knuddels geht nicht.
 • Jula transformator led.
 • Spiritueller berater gesucht.
 • Beachl.
 • Spela in podcast app android.
 • Bekannte zuhälter in hamburg.
 • Jultåg dekoration.
 • Träslöjdslärare utbildning distans.
 • Bekannte zuhälter in hamburg.
 • Vad händer med bankhus 90.
 • Sf 36 questionnaire.
 • Hidradenitis suppurativa svenska.
 • Status hjärta.
 • Delphi co.
 • Theodor jensen barn.
 • Prins sigvard recept.
 • Robert hardy filmer och tv program.
 • Rudolf höss fru.
 • Turistföreningen gotland.
 • Polizeiinspektion landsberg am lech.
 • Psykolog betyg.
 • Camping geiranger.
 • Which is the highest mountain in canada.
 • Självständig synonym.
 • Staffordshire bullterrier.
 • Smycke till gudmor.
 • Football manager tactics forum.
 • Svensk e handel.
 • Eamon farrell.
 • Exempel på ett organ i kroppen.
 • Lampsocklar e27.
 • Personen zoeken op adres.
 • Avstånd åska.
 • Smörja sitt krås.
 • Immobilien waldshut tiengen mieten.
 • Utryckning örebro.
 • Kunstmuseum bonn.
 • Liberia flag.
 • Anno 1404 startet aber kein bild.
 • Kommun norr om stockholm.
 • Finn wolfhard band.